Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 17

(22)

Podczas dochodzenia ustalono, że należy odrzucić wnioski o MET wszystkich trzech producentów eksportujących. Kontrola zgodności z każdym z pięciu kryteriów określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia

(27)

W związku z powyższym ustalono, że producentom z ChRL nie należy przyznawać MET.

L 296/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

3.2. Indywidualne traktowanie („IT”)

(28)

Artykuł 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego stanowi, że w przypadkach, gdy mają zastosowanie przepisy art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, należy ustalić indywidualne stawki celne dla przedsiębiorstw, które są w stanie wykazać spełnienie wszystkich kryteriów określonych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, aby móc uzyskać indywidualne traktowanie. Producenci z ChRL, którym nie można było przyznać MET, złożyli także wniosek o IT w razie nieuzyskania MET. Uznano jednak, że państwo ma tak znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, że w dwóch przypadkach nie można było uznać decyzji przez nie podejmowanych za samodzielne, a ingerencja państwa mogła sięgać tak daleko, że istniało wysokie ryzyko obchodzenia cła. Jeśli chodzi o trzecie przedsiębiorstwo będące obecnie własnością zbiorową, uprzednio zaś przedsiębiorstwem państwowym, istnieją silne przesłanki, że nadal dochodzi w nim do znacznej ingerencji ze strony państwa, co może wiązać się z ryzykiem obchodzenia cła. Ostatni wspomniany producent eksportujący stwierdził, że możliwość ingerencji państwa nie stanowi wystarczającego powodu odrzucenia wniosku o indywidualne traktowanie, jako że takie konkluzje byłyby oparte jedynie na przypuszczeniach.


(36) (34)

cen lub wartości skonstruowanej w kraju analogicznym lub na podstawie ceny ustalonej w takim państwie trzecim i stosowanej wobec innych krajów, w tym wobec Wspólnoty, a jeśli nie jest to możliwe, na innej rozsądnej podstawie, w tym w oparciu o cenę rzeczywiście płaconą lub należną we Wspólnocie dla produktu podobnego, w razie potrzeby odpowiednio dostosowaną w celu uwzględnienia rozsądnej marży zysku.

(29)

Wobec braku produkcji produktu objętego postępowaniem poza obszarem Wspólnoty i ChRL, Komisja wskazała w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zamiar ustalenia wartości normalnej, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, na podstawie cen rzeczywiście płaconych lub należnych we Wspólnocie dla produktu podobnego.

(35)

(30)

Trzej producenci z ChRL sprzeciwili się tej propozycji, twierdząc, że w obrębie Wspólnoty nie istnieje odpowiedni poziom konkurencji, a proces produkcyjny we Wspólnocie nie jest porównywalny z analogicznym procesem w ChRL. Utrzymywali, że wartość normalna powinna być ustalana na podstawie ceny eksportowej skarżącego, stosowanej wobec ChRL, lub na podstawie kosztów produkcji DCD w ChRL.

(31)

Zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. e) rozporządzenia podstawowego, w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy art. 2 ust. 7 lit. a), indywidualną stawkę celną można ustalić jedynie wówczas, gdy eksporter jest w stanie wykazać, na podstawie właściwie uzasadnionych stwierdzeń, że stopień ingerencji państwa nie umożliwia obejścia środków w przypadku ustalenia różnych stawek celnych dla poszczególnych eksporterów. Przede wszystkim rozważane przedsiębiorstwo nie było w stanie wyjaśnić dokładnej roli i zakresu odpowiedzialności dyrektora generalnego. Nie mogło także określić, czy obecni udziałowcy w rzeczywistości nabyli udziały, które posiadali w przedsiębiorstwie państwowym. W związku z tym wniosek, iż nie można w odpowiednim stopniu wykluczyć znaczącej ingerencji państwa, był zasadny. Ryzyko obchodzenia cła uznano zatem za zbyt wysokie, wskutek czego wnioski producentów eksportujących musiały zostać odrzucone. W rezultacie, ponieważ stwierdzono, że producenci z ChRL nie spełnili wszystkich wymogów dotyczących przyznania IT zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, ich wnioski o indywidualne traktowanie musiały zostać odrzucone i ustalono jedną ogólnokrajową stawkę celną. 3.3. Wartość normalna 3.3.1. Kraj analogiczny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.