Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 17

(46)

Całkowita wielkość produkcji wspólnotowej w OD mieściła się w przedziale od 15 000 do 20 000 ton. 4.3. Definicja przemysłu wspólnotowego

(47)

Produkcja producenta wspólnotowego AlzChem GmbH stanowi 100 % DCD produkowanego we Wspólnocie. Uznano zatem, że przedsiębiorstwo to stanowi przemysł wspólnotowy („PW”) w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 4.4. Konsumpcja we Wspólnocie

(42)

Cała sprzedaż eksportowa producentów z ChRL do Wspólnoty dokonywana była bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów we Wspólnocie i dlatego cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego na podstawie cen rzeczywiście płaconych lub należnych. 3.5. Porównanie


(48)

(43)

Średnia ważona wartość normalna ustalona w sposób podany powyżej została porównana ze średnią ważoną ceną eksportową stosowaną wobec Wspólnoty przez współpracujące przedsiębiorstwa, którym nie przyznano

Poziom konsumpcji we Wspólnocie ustalono na podstawie wielkości sprzedaży PW na rynku wspólnotowym powiększonej o wielkość przywozu z ChRL i innych państw trzecich produktów sklasyfikowanych według Eurostatu w odpowiedniej kategorii kodu CN. Jak pokazuje poniższa tabela, konsumpcja we Wspólnocie produktu objętego postępowaniem utrzymywała się na stałym poziomie (+ 1 %) w badanym okresie. W tym kontekście należy odnotować, że dane dotyczące roku 2002 uwzględniają także wielkość przywozu pochodzącego od norweskiego producenta ODDA, który zaprzestał działalności gospodarczej w tym samym roku.

(49)

Według jednego z importerów zamknięcie ODDA skłoniło niektórych większych klientów przedsiębiorstwa do zgromadzenia zapasów w 2003 r., co może także wyjaśniać najwyższy poziom konsumpcji w tym roku.

2002

2003

2004

2005

OD

Konsumpcja we Wspólnocie (w tonach) Indeks 2002 = 100

13 258 100

15 594 118

13 119 99

12 469 94

13 417 101

L 296/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

4.5. Przywóz do Wspólnoty z ChRL 4.5.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z ChRL

(50)

Według Eurostatu przywóz z ChRL wzrósł z 2 476 ton w 2002 r. do 6 002 ton w OD. W tym samym okresie udział tego kraju w rynku zwiększył się z 15–25 % do 40–50 %, gdyż producenci chińscy przejęli większą część udziału w rynku, należącego wcześniej do norweskiego producenta ODDA. Wzrost wielkości przywozu najsilniej dał się odczuć w 2003 r.

2002

2003

2004

2005

OD

Wielkość przywozu (w tonach) Indeks 2002 = 100 Udział w rynku

2 476 100 15–25 %

6 173 249 35–45 %

4 283 173 30–40 %

5 218 211 35–45 %

6 002 241 40–50 %

4.5.2. Ceny przywozu i podcięcie cenowe

(51)

Według danych Eurostatu ceny przywozu spadły o 11 % w badanym okresie, tj. z 1 149 EUR za tonę w 2002 r. do 1 022 EUR za tonę w OD.

2002

2003

2004

2005

OD

Ceny przywozu z ChRL (EUR/tona) Indeks 2002 = 100

1 149 100

1 071 93

1 338 116

980 85

1 022 89

(52)

W celu określenia podcięcia cenowego porównano ceny sprzedaży PW na rynku wspólnotowym w OD z cenami stosowanymi przez chińskich producentów eksportujących. Z uwagi na to, że chińscy producenci nie wywozili tak zwanego mikro-DCD, ten rodzaj produktu nie został uwzględniony w obliczeniach podcięcia cenowego.

(53)

Właściwe ceny sprzedaży PW to ceny dla niezależnych klientów, dostosowane w razie konieczności do poziomu ex-works. Ceny te porównano z cenami sprzedaży stosowanymi przez producentów eksportujących, będącymi cenami netto skorygowanymi o obniżki i dostosowanymi, w razie potrzeby, do cen CIF na granicy Wspólnoty poprzez odpowiednią korektę uwzględniającą koszty odprawy celnej i koszty ponoszone po przywozie. W celu uzyskania ceny jednostkowej produktu będącego w swobodnym obrocie, do ceny CIF dodano odpowiednią konwencyjną stawkę celną kraju trzeciego na poziomie 6,5 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.