Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1

Strona 1 z 17
15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Postępowanie wszczęto dnia 17 sierpnia 2006 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania (2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem i wizyty weryfikacyjne


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

(4)

Komisja oficjalnie zawiadomiła wnoszącego skargę producenta wspólnotowego, producentów eksportujących, importerów, użytkowników, dostawców, a także zainteresowane stowarzyszenia, jak również przedstawicieli kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wspólnotowy producent skarżący, producenci eksportujący, importerzy oraz użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Aby umożliwić producentom eksportującym z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), jeśli wyraziliby takie życzenie, Komisja przesłała zainteresowanym chińskim producentom eksportującym formularze wniosków. Trzech producentów eksportujących z ChRL wystąpiło z wnioskiem o MET na mocy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego oraz o IT, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełniają wymogów dotyczących MET. Z uwagi na znaczną liczbę producentów eksportujących z ChRL, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wskazała na możliwość przeprowadzenia kontroli wyrywkowych w ramach dochodzenia, w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

(6)

W dniu 3 lipca 2006 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez AlzChem GmbH („skarżący”), którego produkcja stanowi 100 % łącznej wspólnotowej produkcji 1-cyjanoguanidyny (dicyjanodiamidu) („DCD”).

(2)

Wspomniana skarga zawierała dumpingowy przywóz DCD Ludowej („ChRL”) i wynikającą które uznano za wystarczające wania.

dowody wskazujące na z Chińskiej Republiki z niego istotną szkodę, do wszczęcia postępo-

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2) Dz.U. C 193 z 17.8.2006, str. 3.

L 296/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

(8)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej oraz w przypadku gdy konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, zwrócono się z prośbą do wszystkich producentów eksportujących z ChRL o zgłoszenie się do Komisji oraz przekazanie, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji na temat prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie dochodzenia (od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.