Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 22 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 22 - Strona 2

Strona 2 z 5

(3) Dz.U. L 229 z 10.9.1996, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1708/2005 (Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 9).

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/23

(9)

Należy zatem dokładniej sprecyzować cele i definicje HICP, tak aby ustalić w jakim stopniu determinują one rzeczywiste praktyki doboru próby, stosowania zamienników produktów lub usług oraz dostosowania jakości, określić wymagany sposób przedstawiania HICP i ich formę oraz wyznaczyć dalsze minimalne standardy w stosunku do doboru próby, produktów lub usług zamienników, dostosowania jakości i agregacji.


(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W treści rozporządzenia (WE) nr 1749/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) »Ostateczne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych« określone w załączniku 1b definiuje się jako część ostatecznych wydatków konsumpcyjnych, ponoszonych przez gospodarstwa bez względu na ich narodowość lub stałe miejsce zamieszkania, w transakcjach pieniężnych na obszarze gospodarczym państwa członkowskiego w związku z towarami i usługami, które bezpośredniego zaspokajają indywidualne potrzeby lub życzenia konsumentów w jednym lub w dwóch porównywalnych okresach czasu. 2) »Oferta produktów« oznacza konkretny towar lub usługę, które są wystawione na sprzedaż za określoną cenę w konkretnym punkcie sprzedaży lub przez konkretnego dostawcę, pod określonymi warunkami sprzedaży i w ten sposób stanowi wyjątkową całość w określonym czasie. 3) »Objęcie« HICP tj. statystyczny »ogół towarów i usług«, który ma być przedstawiony przez HICP, oznacza zbiór wszystkich transakcji wchodzących w skład ostatecznych wydatków pieniężnych gospodarstw domowych na konsumpcję. 4) »Segment konsumpcyjny według celu« lub »segment konsumpcyjny« oznacza zbiór transakcji dotyczący oferty produktów, które w oparciu o wspólne cechy mają służyć wspólnemu celowi jako że: — są przeznaczone głównie w podobnych sytuacjach, do stosowania

(10)

W szczególności konieczne jest ustalenie docelowych wskaźników odnośnie doboru próby, produktów lub usług zamienników i dostosowania jakości oraz zapewnienie, że HICP zamykają się blisko celu ze stosunkowo małym stopniem niepewności lub błędu w zakresie błędów systematycznych i wariancji. Należy znaleźć właściwy kompromis pomiędzy nieobciążonością a precyzją.

(11)

W celu lepszego sprecyzowania docelowych HICP i rozwiązania problemu „stałości” koszyka HICP, koncepcja „segmentu konsumpcyjnego według celu” oferuje realistyczne rozwiązanie, jako że może ona bazować na koniecznej stałości wskaźnika typu Laspeyres i nadać jej konkretną treść w kontekście zmieniających się rynków.

(12)

Konieczne jest zapewnienie, że segmenty konsumpcyjne w okresie odniesienia są wybrane tak, aby przedstawiać całkowity podział ogółu transakcji i że produkty lub usługi zamienniki zachowują przedstawienie obecnych ofert produktów w ramach segmentu konsumpcyjnego już przedstawionego w HICP. Przedstawienie ostatecznych wydatków pieniężnych gospodarstw domowych zgodnie z celem konsumpcyjnym powinno odzwierciedlać dynamiczną naturę zmieniających się rynków.

(13)

Należy zapewnić, że ocena państw członkowskich, czy zmiana jakości ma miejsce, jest oparta na dowodach różnic w cenach uzależniających cechy, które mają znaczenie dla celów konsumpcyjnych w danym przypadku. W tym celu Komisja (Eurostat) powinna sporządzić precyzyjne standardy dostosowania jakości w oparciu o poszczególne przypadki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 22 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 29 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.