Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 29

Strona 1 z 5
15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wykazu państw trzecich i części państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5365)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/736/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

Załącznik określa terminy, w których przywóz do Wspólnoty jest dopuszczony lub nie jest dopuszczony w zależności od daty uboju lub zabicia zwierząt, z których uzyskano mięso. Terminy te zostały określone, aby umożliwić przywóz świeżego mięsa wyprodukowanego przed wprowadzeniem ograniczeń dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do niektórych państw trzecich i części państw trzecich.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Jednakże, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia we Wspólnocie, właściwe jest, by określić, że przywóz świeżego mięsa uzyskanego w państwie trzecim od zwierząt ubitych w dniu lub przed dniem wprowadzenia środków ograniczających dozwolony jest tylko w ograniczonym czasie, czyli przez 90 dni. W przypadku przesyłek, na które świadectwa zostały wydane w dniu lub przed dniem wprowadzenia zakazu przywozu, transportowanych na pełnym morzu w chwili wejścia w życie tego zakazu, okres ten powinien wynosić 40 dni.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności pierwsze zdanie jej art. 8, art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i art. 8 ust. 4,

(4)

Do załącznika II do decyzji 79/542/EWG należy wstawić datę, od której przywóz świeżego mięsa z niektórych państw trzecich i części państw trzecich jest dopuszczony lub zabroniony, w celu uniknięcia przywozu świeżego mięsa wyprodukowanego w okresie, w którym w tym państwie lub jego części występowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Część 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (4) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przywozić świeże mięso niektórych zwierząt.

Istniejące wskazówki dotyczące terminów w tym załączniku stwarzają także problemy praktyczne zarówno dla punktów kontroli granicznej Wspólnoty przy sprawdzaniu świadectw zdrowia wystawionych dla przywozu takiego mięsa, jak i dla właściwych służb w państwach trzecich wywozu przy przygotowywaniu tych świadectw.

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (4) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 296 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 27 z 200715.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.681 – Drugie Porozumienie z Cannes) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4350) (1)

 • Dz. U. L296 - 22 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L296 - 18 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200715.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1331/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.