Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5492) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 14

Strona 1 z 8
L 301/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5492)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/742/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi i pkt 2 akapit szósty załącznika V, po konsultacjach z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Grupa produktów „pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła” obejmuje pompy ciepła zdolne gromadzić energię z powietrza, gruntu i wody w celu wykorzystania jej do ogrzewania pomieszczeń lub do odwrotnego procesu chłodzenia pomieszczeń. „Pompa ciepła” to urządzenie lub zestaw urządzeń dostarczonych przez producenta lub importera dystrybutorowi, sprzedawcy lub monterowi. W zakres dostawy może ewentualnie wchodzić dostawa pomp cyrkulacyjnych po stronie upustowej lub źródłowej, jednak w każdym przypadku w celu obliczenia współczynnika efektywności (COP) należy zawsze brać pod uwagę wartości zużycia mocy przez pompy cyrkulacyjne, zgodnie z metodą określoną przez normę EN 14511:2004 (jeśli dane nie są określone przez producenta, przyjmuje się dane typowe). W przypadku absorpcyjnych pomp ciepła należy skorzystać z metody określonej w normie EN 12309-2:2000.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom o właściwościach znacząco poprawiających kluczowe aspekty związane z ochroną środowiska. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że dla poszczególnych grup produktów należy ustalić szczególne kryteria oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez okres trzech lat. Środki zapewnione w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(2)

Grupa produktów obejmuje wyłącznie pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła o maksymalnej wydajności cieplnej 100 kW.

(3)

Grupa produktów „pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła” nie obejmuje:

(4)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

a) pomp ciepła dostarczających wodę wyłącznie do celów sanitarnych;

20.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/15

b) pomp ciepła wyłącznie pobierających ciepło z budynków i odprowadzających je do atmosfery, gruntu lub wody i tym samym chłodzących pomieszczenia.

Artykuł 4 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła” oraz powiązane wymagania dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 9 listopada 2010 r.

Artykuł 2 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 w celu otrzymania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompa ciepła musi klasyfikować się do grupy produktów „pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjne pompy ciepła” oraz musi spełniać wszystkie kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 28 z 200720.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (  Dz.U. L 300 z 17.11.2007)

 • Dz. U. L301 - 27 z 200720.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/744/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego biura cywilnego w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (Zespół przygotowawczy MBC/SPUE)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200720.11.2007

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2007

 • Dz. U. L301 - 3 z 200720.11.2007

  Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200720.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.