Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 27

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/744/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego biura cywilnego w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (Zespół przygotowawczy MBC/SPUE)

Data ogłoszenia:2007-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 27

20.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/27

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/744/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego biura cywilnego w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (Zespół przygotowawczy MBC/SPUE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w celu pokrycia wydatków związanych z mandatem zespołu przygotowawczego MBC/SPUE w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. Artykuł 3 Artykuł 14 ust. 2 wspólnego działania 2006/623/WPZiB otrzymuje brzmienie: „2. Wygasa ono dnia 31 marca 2008 r. lub w dniu powołania MBC/SPUE, jeśli powołanie takie nastąpi przed dniem 1 marca 2008 r.”. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 15 września 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/623/WPZiB (1), które wygasa w dniu 30 listopada 2007 r. Mandat zespołu przygotowawczego MBC/SPUE należy zmienić i przedłużyć do dnia 31 marca 2008 r. lub 30 dni po powołaniu MBC/SPUE, jeżeli nastąpi to przed dniem 1 marca 2008 r. Wspólne działanie 2006/623/WPZiB należy odpowiednio przedłużyć i zmienić,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Okres obowiązywania wspólnego działania 2006/623/WPZiB zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 marca 2008 r., z zastrzeżeniem art. 3 niniejszego wspólnego działania. Artykuł 2 Finansowa kwota odniesienia w wysokości 3 551 000 EUR, ustanowiona w art. 9 ust. 1 wspólnego działania 2006/623/WPZiB, zostaje zwiększona o 1 692 000 EUR,

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 29. Wspólne działanie ostatnio przedłużone wspólnym działaniem 2007/517/WPZiB (Dz.U. L 190 z 21.7.2007, str. 38).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 28 z 200720.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (  Dz.U. L 300 z 17.11.2007)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200720.11.2007

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2007

 • Dz. U. L301 - 14 z 200720.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5492) (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200720.11.2007

  Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200720.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.