Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 302 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 302 POZ 1

Strona 1 z 22
20.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok finansowy 2007

(2007/721/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 przyjęty w dniu 14 grudnia 2006 r., uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej oraz właściwego zarządzania finansowego (2), uwzględniając przedłożony przez Komisję w dniu 21 czerwca 2007 r. wstępny projekt budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok finansowy 2007, uwzględniając przyjęty przez Radę w dniu 13 lipca 2007 r. projekt budżetu korygującego nr 5/2007, uwzględniając postanowienia art. 69 oraz załącznika IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament w dniu 5 września 2007 r.,


(1) Dz.U. L 248, 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390, 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. C 139, 14.6.2006, str. 1.

L 302/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2007

STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Procedura określona w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a co za tym idzie budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 5 września 2007 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

20.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 5 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty związane z realizacją porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 17 18 33 37 41

20.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/5

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2007, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2007 (1) Budżet 2006 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 302 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.