Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 20

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 20

Strona 1 z 2
L 303/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

AKT KOŃCOWY Pełnomocnicy:

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

zgromadzeni w Brukseli dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego w celu podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, przyjęli następujące wspólne deklaracje, które zostały załączone do niniejszego Aktu końcowego: Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie rozwoju obustronnie korzystnego dialogu dotyczącego polityki audiowizualnej. Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie dostosowania umowy do nowej dyrektywy Wspólnoty. Strony zwracają również uwagę na następujące deklaracje, które załączono do niniejszego Aktu końcowego: Deklaracja Rady w sprawie uczestnictwa Szwajcarii w komitetach. Deklaracja Rady w sprawie załącznika I do Umowy.


21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/21

Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година. Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete. V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm. Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv. Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben. Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven. Fait ą Bruxelles, le onze octobre deux mille sept. Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette. Briselē, ptūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján. Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa. Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven. Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego. Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete. Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte. V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem. V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem. Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

L 303/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunitá Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

За Конфедерация Швейцария Por la Confederación Suiza Za Švýcarskou konfederaci For Det Schweiziske Forbund Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Šveitsi Konföderatsiooni nimel Για την Ελβετική Συνομοσπονδία For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Šveices Konfederācijas vārdā Šveicarijos Konfederacijos vardu a Svájci Államszövetség részéről Għall-Konfederazzjoni Żvizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej Pela Confederaćão Suíća Pentru Confederația Elvețiană Za Švajčiarsku konfederáciu Za Švicarsko konfederacijo Sveitsin valaliiton puolesta På Schweiziska edsförbundets vägnar

21.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.