Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 24

Strona 1 z 9
L 303/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/746/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG oraz decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (3), w szczególności jej art. 60 ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z Wielkiej Brytanii z obszarów wysokiego ryzyka, wymienionych w załączniku I do tej decyzji oraz obszarów niskiego ryzyka, wymienionych w załączniku II do tej decyzji („obszary objęte ograniczeniami”), produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(3)

Przyjmując decyzję 2007/554/WE, zmienioną decyzją 2007/664/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku III do decyzji 2007/554/WE z późniejszymi zmianami, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają pewne określone warunki.

(4)

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (4) w celu wzmocnienia środków zwalczania podjętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE.

W związku z ewolucją sytuacji związanej ze zdrowiem zwierząt w Zjednoczonym Królestwie decyzja 2007/554/WE została zmieniona decyzją 2007/709/WE, a załącznik III do decyzji 2007/554/WE został zastąpiony w celu powiększenia obszaru, z którego dozwolony jest wywóz mięsa; ponadto okres stosowania tej decyzji został przedłużony do dnia 15 grudnia 2007 r.

(5)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (4) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/709/WE (Dz.U. L 287 z 1.11.2007, str. 29).

Zjednoczone Królestwo określiło obszar ryzyka w odniesieniu do pryszczycy, który rozciąga się w przybliżeniu 150 km dookoła pierwszego ogniska i jest przedmiotem zwiększonego nadzoru mającego na celu upewnienie się o braku zakażeń wirusem pryszczycy w tym państwie członkowskim. Nie obejmuje on obszarów wymienionych obecnie w załączniku III do decyzji 2007/554/WE. Ten stupięćdziesięciokilometrowy obszar powinien być wymieniony jako obszar wysokiego ryzyka w załączniku I do tej decyzji w następstwie wprowadzenia regionalizacji poprzez określenie obszarów wymienionych w załączniku II jako innych niż „Wielka Brytania”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.