Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 3

Strona 1 z 2
21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87. Zmiana wprowadzona do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 w 2007 r. ma być stosowana od dnia 1 stycznia 2008 r. W celu zachowania spójności, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (2) zostało uaktualnione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 702/2007 w celu uwzględnienia opinii ekspertów z dziedziny chemii. Korekty wprowadzone do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 dotyczą w szczególności oznaczania zawartości procentowej 2-monopalmitynianu glicerolu, która jest bardziej precyzyjna w zakresie wykrywania olejów estryfikowanych, a także zmniejszenia limitu zawartości stigmastadienu w oliwach z oliwek z pierwszego tłoczenia, co umożliwia lepsze rozdzielenie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia od oliwy rafinowanej. W konsekwencji należy również zmienić uwagę dodatkową 2 do działu 15 Nomenklatury Scalonej, dotyczącą oliwy z oliwek.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 (Dz.U. L 286 z 31.10.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 702/2007 (Dz.U. L 161 z 22.6.2007, str. 11).

L 303/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 uwaga dodatkowa 2. do działu 15. zostaje zmieniona w następujący sposób: 1) w uwadze dodatkowej 2.B. pkt 1. wprowadza się następujące zmiany: a) litera a) otrzymuje brzmienie: „a) występuje jedna z następujących zawartości wosku: (i) zawartość wosku nie przekracza 300 mg/kg; lub (ii) zawartość wosku przekracza 300 mg/kg, ale nie przekracza 350 mg/kg, pod warunkiem że: — całkowita zawartość alkoholi alifatycznych jest mniejsza lub równa 350 mg/kg, lub — całkowita zawartość erytrodiolu i uwaolu jest mniejsza lub równa 3,5 %.”; b) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) występuje jedna z następujących dwóch cech: (i) zawartość 2-monopalmitynianu glicerolu nie przekracza 0,9 %, jeżeli zawartość kwasu palmitynowego nie przekracza 14 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych; (ii) zawartość 2-monopalmitynianu glicerolu nie przekracza 1,1 %, jeżeli zawartość kwasu palmitynowego przekracza 14 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych;”; 2) w uwadze dodatkowej 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.