Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 37

21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/747/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mającej zastosowanie do organizacji i indywidualnych inspektorów środowiska;

kontrolujących

2) w prawodawstwie niemieckim: wytyczne w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących dla systemów zarządzania środowiskiem (EMS) i procedury certyfikowania EMS – wydane we wrześniu 1996 r. przez ministerstwa Republiki Federalnej Niemiec: ministerstwo środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego oraz ministerstwo gospodarki i zatwierdzone przez Komitet Weryfikacji Środowiska zgodnie z art. 21 niemieckiej ustawy EMAS (Umweltauditgesetz); 3) wymogi akredytacji oparte na odpowiednich wytycznych poświadczonych i upublicznionych przez europejską współpracę w dziedzinie akredytacji dla jednostek certyfikujących ISO 14001:2004 akredytowanych zgodnie z jednym z poniższych: a) ISO/IEC 17021:2006 (Ocena zgodności – wymogi dla jednostek dokonujących audytu i certyfikacji systemów zarządzania); b) Wytyczne ISO/IEC 66:1999 (Ogólne wymogi dla jednostek dokonujących oceny i certyfikacji/rejestracji systemów zarządzania środowiskiem EMS) do dnia 15 września 2008 r. Artykuł 2 Uchyla się decyzję 97/264/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Komisja zidentyfikowała zaktualizowane normy międzynarodowe i europejskie wymogi akredytacji jednostek certyfikujących, spełniające wymogi art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001, które powinny w związku z tym zostać uznane przez Komisję. Normy i wymogi dotyczące akredytacji uznane w decyzji Komisji 97/264/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1836/93 dopuszczającego dobrowolny udział spółek sektora przemysłowego w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (2) nie są już stosowane, w związku z czym decyzję 97/264/WE należy uchylić. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 761/2001,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dla celów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Komisja uznaje następujące normy i wymogi dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących: 1) w prawodawstwie austriackim: ustawa o zarządzaniu środowiskiem (UMG BGBl.I nr 96/2001) w odpowiedniej wersji Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 104 z 22.4.1997, str. 35.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.