Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 40

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 40

Strona 1 z 4
L 303/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Mandat EUPM będzie realizowany w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,


(7)

W Sekretariacie Rady powinna zostać uruchomiona zdolność monitorowania wydarzeń EUPM,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1)

W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/824/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1). To wspólne działanie przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 1 Misja 1. Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) ustanowiona na mocy wspólnego działania 2002/210/WPZiB (2) i przedłużona na mocy wspólnego działania 2005/824/WPZiB będzie kontynuowana od dnia 1 stycznia 2008 r.

(2)

W zaproszeniu z dnia 19 września 2007 r. władze BiH zwróciły się do Unii Europejskiej o przedłużenie EUPM w BiH.

(3)

W piśmie z dnia 22 października 2007 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP) zajął przychylne stanowisko wobec zaproszenia władz BiH.

2. EUPM działa zgodnie z celami i innymi przepisami ujętymi w zakresie zadań misji określonym w art. 2.

(4)

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada zatwierdziła wytyczne dotyczące struktury dowodzenia i kontroli dla cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego. Wytyczne te w szczególności przewidują, że dowódca operacji cywilnej będzie sprawować dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym w zakresie planowania i prowadzenia wszystkich cywilnych operacji zarządzania kryzysowego, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz pod ogólnym zwierzchnictwem SG/WP ds. WPZiB wytyczne te przewidują ponadto, że dyrektor ds. cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji (CPCC) w ramach Sekretariatu Rady będzie dowódcą operacji cywilnej dla każdej operacji zarządzania kryzysowego.

Artykuł 2 Zakres zadań misji EUPM, kierowana i koordynowana przez Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w BiH (SPUE) i zgodna z jego politycznymi wskazówkami dotyczącymi sytuacji na miejscu oraz stanowiąca część ogólniejszego podejścia w propagowaniu praworządności w BiH i w regionie, ma na celu ustanowienie w BiH – poprzez doradztwo, monitorowanie i kontrolę – trwałych, profesjonalnych i wieloetnicznych sił policyjnych, działających zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi i międzynarodowymi.

(5)

Wyżej wymieniona struktura dowodzenia i kontroli nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu EUPM.

Siły te działają zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia z Unią Europejską, zwłaszcza w odniesieniu do walki z przestępczością zorganizowaną oraz do reformy policji.

(2) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 1. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/143/WPZiB (Dz.U. L 48 z 19.2.2005, str. 46).

(1) Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 55.

21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/41

EUPM działa zgodnie z celami ogólnymi określonymi w załączniku 11 do ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie, a jej cele są wspierane przez instrumenty Wspólnoty Europejskiej. EUPM w dalszym ciągu koordynuje działania podejmowane w ramach EPBiO w walce z przestępczością zorganizowaną, w zakresie, w którym dotyczą one policji, bez uszczerbku dla uzgodnionych struktur dowodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.