Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 9

21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego (2007/745/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz w sprawie Aktu końcowego do tej umowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150 ust. 4 oraz art. 157 ust. 3, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

Negocjacje zakończono dnia 2 lipca 2007 r., parafując projekt Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 (zwanej dalej „Umową”), oraz Akt końcowy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Artykuł 13 umowy przewiduje, że Umowa obowiązuje tymczasowo od dnia 1 września 2007 r.

(1)

Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (1), w szczególności jej art. 8, stanowi, że program jest otwarty na uczestnictwo krajów będących stronami Konwencji Rady Europy w sprawie telewizji ponadgranicznej innych niż kraje EFTA będące stronami Porozumienia EOG lub kraje kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej, pod warunkiem otrzymania środków uzupełniających i na warunkach, które zostaną uzgodnione między zainteresowanymi stronami.

(5)

Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia Umowa oraz Akt końcowy powinny zostać podpisane,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji w imieniu Wspólnoty Europejskiej w sprawie umowy umożliwiającej uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.

Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 (zwanej dalej „Umową”), oraz Aktu końcowego.

L 303/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

Do niniejszej decyzji załączono teksty Umowy oraz Aktu końcowego. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy i Aktu końcowego, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Umowa obowiązuje tymczasowo od dnia 1 września 2007 r. Artykuł 4 Komisja reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie ustanowionym na mocy art. 8 Umowy. Artykuł 5 Niniejsza Umowa jest powiązana z siedmioma umowami z Konfederacją Szwajcarską podpisanymi w dniu 21 czerwca

1999 r. i zawartymi na mocy decyzji Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. (1). Zgodnie z art. 12 umowy niniejsza umowa nie podlega przedłużeniu lub ponownym negocjacjom, jeżeli umowy, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, wygasły. Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2007 r.

W imieniu Rady

M. PINHO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.