Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/753/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wsparcia działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2007-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 4

uzgodnionych w ramach rozmów sześciostronnych. Wkład UE zostanie wykorzystany na finansowanie kosztów personelu oraz na podróże, sprzęt i transport, wynajęcie pomieszczeń w KRLD oraz związane z tym wydatki, jak też na pokrycie kosztów łączności i nabycia technologii informacyjnej. Szczegółowy opis tych działań jest zawarty w załączniku. Artykuł 2 1. Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB (SG/WP), jest odpowiedzialna za wdrożenie niniejszego wspólnego działania. Komisja jest w pełni włączana w wykonywane działania. 2. Techniczna realizacja działań, o których mowa w art. 1, jest zadaniem MAEA. Zadanie to wypełnia ona pod kontrolą SG/WP wspierającego prezydencję. W tym celu SG/WP dokonuje niezbędnych uzgodnień z MAEA. 3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się wzajemnie o realizacji niniejszego wspólnego działania zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami. Artykuł 3 1. Finansowa kwota odniesienia dla realizacji działań, o których mowa w art. 1, wynosi 1 780 000 EUR i zostanie sfinansowana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.


2. Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i regułami wspólnotowymi mającymi zastosowanie do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. 3. Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2; wydatki te przyjmują postać dotacji. W tym celu Komisja zawiera porozumienie finansowe z MAEA. Zgodnie z tym porozumieniem MAEA będzie zobowiązana do wyeksponowania wkładu UE, stosownie do jego wielkości. 4. Komisja dąży do tego, by w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego wspólnego działania zawrzeć porozumienie finansowe, o którym mowa w ust. 3. Informuje ona Radę o wszelkich trudnościach z tym związanych i o dacie zawarcia tego porozumienia finansowego. Artykuł 4 Prezydencja, wspomagana przez SG/WP, przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego wspólnego działania opracowywane na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez sekretariat MAEA dla Rady Gubernatorów; będą one przedkładane prezydencji, wspomaganej przez SG/WP. Komisja jest w pełni włączana w wykonywane działania. Przedstawia ona sprawozdanie na temat finansowych aspektów realizacji niniejszego wspólnego działania. Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie traci moc 18 miesięcy po przyjęciu. Artykuł 6 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

L 304/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2007

ZAŁĄCZNIK Wsparcie UE dla działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice LudowoDemokratycznej (KRLD) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 1. Opis działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w KRLD W marcu 2007 r. dyrektor generalny MAEA poinformował swoją Radę Gubernatorów, że w dniu 13 lutego 2007 r. uczestnicy rozmów sześciostronnych porozumieli się w Pekinie, stolicy Chin, co do działań wstępnych służących wprowadzeniu w życie wspólnego oświadczenia wydanego przez nich w dniu 19 września 2005 r. Poinformował również Radę Gubernatorów, że w dniu 23 lutego 2007 r. otrzymał od KRLD zaproszenie do odbycia wizyty w KRLD w celu „rozwinięcia stosunków między KRLD a MAEA, jak również omówienia problemów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania”. W dokumencie „Działania wstępne” strony uzgodniły między innymi, że KRLD „zamknie i zabezpieczy, a na koniec opuści obiekt jądrowy w Jongbion, w tym zakład ponownego przetwarzania, oraz ponownie zwróci się do personelu MAEA o przeprowadzenie niezbędnych działań monitorujących i weryfikacyjnych, zgodnie z uzgodnieniami między MAEA a KRLD”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 56 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 54 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 53 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 52 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 51 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 49 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 47 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 45 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 43 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 36 z 200722.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5457) (1)

 • Dz. U. L304 - 34 z 200722.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L304 - 32 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L304 - 21 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L304 - 9 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L304 - 7 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 5 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1356/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L304 - 3 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii

 • Dz. U. L304 - 1 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.