Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1356/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2007-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 5

Strona 1 z 2
22.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1356/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), uwzględniając art. nr 1425/2006 (2), 2 rozporządzenia Rady (WE)


(iii) rzeczywiście dokonywał wywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki, lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu do Wspólnoty znaczącej ilości produktów objętych postępowaniem (trzecie kryterium). Artykuł 1 tego rozporządzenia może zostać zmieniony poprzez przyznanie nowemu producentowi eksportującemu stawki celnej mającej zastosowanie względem przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą, czyli 8,4 % względem przedsiębiorstw chińskich i 7,9 % względem przedsiębiorstw tajlandzkich.

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH (3)

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1425/2006 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych objętych kodami CN ex 3923 21 00 (kod TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (kod TARIC 3923 29 10 20) i ex 3923 29 90 (kod TARIC 3923 29 90 20), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Tajlandii. Mając na uwadze dużą liczbę współpracujących stron, dobrano próbę chińskich i tajlandzkich producentów eksportujących. Na przedsiębiorstwa włączone do próby nałożono indywidualne stawki celne od 4,8 % do 14,3 %, natomiast względem innych przedsiębiorstw współpracujących, niewłączonych do próby, zastosowano stawkę celną 8,4 % dla ChRL i 7,9 % dla Tajlandii. Stawki cła w wysokości 28,8 % dla ChRL i 14,3 % dla Tajlandii zostały nałożone względem przedsiębiorstw, które albo nie zgłosiły się, albo nie współpracowały w dochodzeniu. Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1425/2006 stanowi, że jeżeli nowy producent eksportujący w ChRL lub Tajlandii przedstawi Komisji wystarczające dowody na to, że: (i) nie dokonywał wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia, do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem (od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.) (pierwsze kryterium); (ii) nie jest powiązany z żadnym eksporterem lub producentem w ChRL i Tajlandii, który podlegał środkom antydumpingowym nałożonym niniejszym rozporządzeniem (drugie kryterium); oraz

Dziewięć przedsiębiorstw (sześć chińskich i trzy tajlandzkie) złożyło wniosek o przyznanie im takiego samego statusu jak przedsiębiorstwom współpracującym w pierwotnym dochodzeniu, których nie objęto próbą („status nowego eksportera/producenta”). Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy wnioskodawcy spełniają kryteria pozwalające na przyznanie im statusu nowego producenta eksportującego, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1425/2006, poprzez sprawdzenie, czy: — nie dokonywali wywozu do Wspólnoty produktów opisanych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r.), — nie są powiązani z żadnym eksporterem ani producentem w ChRL i Tajlandii, który podlegał środkom antydumpingowym nałożonym niniejszym rozporządzeniem, oraz — rzeczywiście dokonywali wywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym opierają się środki lub stali się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu do Wspólnoty znaczącej ilości tych produktów. Do dziewięciu wnioskodawców rozesłano formularz wniosku z prośbą o dostarczenie dowodów dla wykazania, że spełniają powyższe kryteria.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 56 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 54 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 53 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 52 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 51 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 49 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 47 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 45 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 43 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 38 z 200722.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/753/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wsparcia działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L304 - 36 z 200722.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5457) (1)

 • Dz. U. L304 - 34 z 200722.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L304 - 32 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L304 - 21 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L304 - 9 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L304 - 7 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 3 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii

 • Dz. U. L304 - 1 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.