Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja”

Data ogłoszenia:2007-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 24

Strona 1 z 2
L 305/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA NR 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja” (2007/754/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA, (4)

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwany dalej „Układem o stowarzyszeniu”),


W stosunkach UE z państwami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego obserwuje się rosnące ożywienie, związane z wprowadzaniem w życie układów eurośródziemnomorskich, planów działania w ramach polityki sąsiedztwa, a także realizacji partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Realizacja priorytetów partnerstwa eurośródziemnomorskiego z poszczególnymi państwami oraz zbliżanie przepisów tych państw dotyczących tych dziedzin priorytetowych powinny być regularnie monitorowane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności stanowi nieodłączną część i istotny aspekt ram, które regulują stosunki między Unią Europejską (UE) a jej partnerami w regionie Morza Śródziemnego.

Rozwój stosunków i współpracy z państwami regionu Morza Śródziemnego powinien przebiegać z uwzględnieniem kompetencji UE, spójności i równowagi całego procesu barcelońskiego, a także szczególnych cech i potrzeb poszczególnych państw regionu Morza Śródziemnego.

(2)

Zagadnienia te stanowią istotny element Układu o stowarzyszeniu. Tematy te będą z należytą uwagą omawiane na forum różnych przewidzianych w nim organów.

(6)

W celu stworzenia odpowiednich ram instytucjonalnych dla realizacji i zacieśniania współpracy Rada Stowarzyszenia UE-Tunezja podjęła już decyzję o powołaniu podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia.

(3)

Polityka sąsiedztwa określa ambitne cele, oparte na uznawanym przez obie strony przywiązaniu do wspólnych wartości, do których należą m.in. demokracja, praworządność, poszanowanie i propagowanie praw człowieka w pełnym zakresie, w tym prawa do rozwoju.

(7)

Artykuł 84 Układu o stowarzyszeniu przewiduje utworzenie grup roboczych lub organów niezbędnych do jego wdrożenia,

23.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/25

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

3. Komitet Stowarzyszenia proponuje Radzie Stowarzyszenia wszelkie inne środki konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego podkomitetu. Artykuł 1

1. Niniejszym przy Komitecie Stowarzyszenia UE-Tunezja (zwanym dalej „Komitetem stowarzyszenia”) ustanawia się podkomitet „Prawa człowieka i demokracja”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Przyjęty zostaje w załączniku 1.

jego

regulamin

wewnętrzny

zawarty Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2007 r.

2. Zagadnienia objęte mandatem podkomitetu mogą być również poruszane podczas spotkań wyższego szczebla w ramach dialogu politycznego między Unią Europejską a Tunezją.

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja

L. AMADO

L 305/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2007

ZAŁĄCZNIK Regulamin wewnętrznypodkomitetu „Prawa człowieka i demokracja” 1. Skład i przewodniczący Podkomitet „Prawa człowieka i demokracja” (zwany dalej „podkomitetem”) składa się z przedstawicieli Komisji i państw członkowskich oraz przedstawicieli rządu Republiki Tunezyjskiej. Przewodniczą mu na zmianę przedstawiciele obu stron.

2. Rola Podkomitet działa pod kierownictwem Komitetu Stowarzyszenia UE-Tunezja (zwanego dalej „Komitetem Stowarzyszenia”), któremu składa sprawozdanie z każdego posiedzenia. Podkomitet nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji. Może jednak przedstawiać Komitetowi Stowarzyszenia propozycje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 62 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L305 - 61 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/761/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L305 - 58 z 200723.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/760/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L305 - 56 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516) (1)

 • Dz. U. L305 - 54 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną boskalid (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5477) (1)

 • Dz. U. L305 - 52 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe

 • Dz. U. L305 - 30 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

 • Dz. U. L305 - 28 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

 • Dz. U. L305 - 22 z 200723.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L305 - 18 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 16 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 15 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L305 - 14 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L305 - 13 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L305 - 11 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 9 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 3 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

 • Dz. U. L305 - 1 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.