Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe

Data ogłoszenia:2007-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 52

Strona 1 z 2
L 305/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe (2007/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

gólności potrzebne są informacje na temat zastosowania tej technologii w łańcuchu żywnościowym i sposobów, w jaki konsumenci chcą być informowani. Wyniki badania Eurobarometru dostarczą potrzebnych informacji dla oceny, w jakim stopniu konieczne są działania prawodawcze ze strony Wspólnoty w tej dziedzinie. Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na sfinansowanie tego badania.


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17 i 20,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (2) wymagają od Komisji ustanowienia nowego zakresu maksymalnych i minimalnych temperatur dla przewozu zwierząt.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkłady finansowe Wspólnoty przeznaczone na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz środki techniczne i naukowe.

(5)

(2)

W szczególności Wspólnota ma udzielać wkładu finansowego na tworzenie polityki informacyjnej w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt, włącznie z przeprowadzeniem badań niezbędnych do przygotowania i opracowania prawodawstwa w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Wspólnota ma również za zadanie wprowadzać lub pomagać państwom członkowskim w wprowadzaniu technicznych i naukowych środków koniecznych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

Dodatkowo w 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię dotyczącą norm w zakresie mikroklimatu w pojazdach drogowych przeznaczonych do przewozu zwierząt (3). Konieczne jest zatem ustanowienie warunków temperatury, w jakich zwierzęta mogą być przewożone w czasie długich podróży na terenie Wspólnoty oraz przeprowadzenie badania w tym celu. Badanie to dostarczy informacji potrzebnych do przygotowania i opracowania prawodawstwa w dziedzinie ochrony zwierząt. Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na sfinansowanie tego badania.

(6)

(3)

Powstające technologie chowu zwierząt, takie jak klonowanie zwierząt, przeprowadzane za pomocą przeniesienia jądra komórki somatycznej (somatic cell nuclear transfer – SCNT), są wykorzystywane do celów badawczych. SCNT, które zgodnie z oczekiwaniami będzie wykorzystywane do hodowli zwierząt i produkcji żywności, może mieć wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, a także niesie ze sobą dylematy etyczne i społeczne. Konieczne jest zatem, obok konsultacji prowadzonych w ramach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiej Grupy ds. Etyki, przeprowadzenie przez Eurobarometr badania w sprawie stosunku konsumentów do możliwego zastosowania SCNT w sektorze rolno-spożywczym, a w szcze-

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (4) wzywa do pełnego poparcia działań podejmowanych w kwestii dobrostanu zwierząt przez międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE).

(7)

W 2005 r. OIE przyjęła wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt odnośnie do ich przewozu drogą lądową i morską, uboju do spożycia przez ludzi i humanitarnego uboju w celu zwalczania chorób. OIE zamierza dalej rozwijać te wytyczne, jak również podejmować działania mające na celu zagwarantowanie ich stosowania przez państwa członkowskie OIE, w szczególności poprzez szkolenia i poradnictwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 62 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L305 - 61 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/761/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L305 - 58 z 200723.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/760/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L305 - 56 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516) (1)

 • Dz. U. L305 - 54 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną boskalid (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5477) (1)

 • Dz. U. L305 - 30 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

 • Dz. U. L305 - 28 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

 • Dz. U. L305 - 24 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja”

 • Dz. U. L305 - 22 z 200723.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L305 - 18 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 16 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 15 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L305 - 14 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L305 - 13 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L305 - 11 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 9 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 3 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

 • Dz. U. L305 - 1 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.