Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 62

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

Data ogłoszenia:2007-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 62

L 305/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2007

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(7)

wspierania ochrony interesów finansowych i prawnych Wspólnoty w zorganizowanym procesie likwidacji KEDO, który ma zostać przeprowadzony możliwie szybko.


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie wspólnego stanowiska Rady 2001/869/WPZiB z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uczestnictwa Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO) (1) Unia Europejska uczestniczy w KEDO, by przyczyniać się do znalezienia sposobu na całkowite rozwiązanie kwestii nierozprzestrzeniania broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim.

Obowiązujące obecnie szczegółowe ustalenia dotyczące reprezentacji Unii Europejskiej w zarządzie KEDO powinny zostać utrzymane. W związku z powyższym Rada i Komisja zgodziły się, że w przypadku gdyby – mimo decyzji podjętej przez zarząd KEDO w maju 2007 roku –miał on zajmować się jakąkolwiek nową kwestią pozostającą poza zakresem kompetencji Euratomu, stanowisko w takich sprawach, ustalone przez Radę, powinna przedstawić Prezydencja Rady.

(8)

Wspólne stanowisko 2006/244/WPZiB wygasło w dniu 31 grudnia 2006 r. i powinno zostać zastąpione niniejszym wspólnym stanowiskiem,

(2)

Na podstawie wspólnego stanowiska Rady 2006/244 WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO) (2) Unia Europejska uczestniczy w procesie zakończenia projektu dotyczącego reaktora na lekką wodę i likwidacji KEDO w sposób zorganizowany.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

(3)

Strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia przyjęta przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r. przywiązuje szczególną wagę do stosowania się przez wszystkie strony do postanowień Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest umożliwienie Unii Europejskiej ochrony swoich interesów w zorganizowanym procesie likwidacji KEDO, który ma zostać przeprowadzony możliwie szybko, nie później niż do 31 maja 2012 r.

Artykuł 2

(4)

W maju 2007 roku zarząd KEDO postanowił, że przyszłe działania KEDO będą się ograniczały do obrony własnych interesów finansowych i prawnych w zorganizowanym procesie likwidacji, który ma zostać przeprowadzony możliwie szybko.

1. W kwestiach wykraczających poza kompetencje Euratomu stanowisko Unii Europejskiej w zarządzie KEDO jest określane przez Radę i wyrażane przez Prezydencję.

(5)

Wśród członków zarządu KEDO panuje zgoda co do potrzeby dalszej współpracy w celu zakończenia projektu dotyczącego reaktora z lekką wodą i likwidacji KEDO w sposób zorganizowany.

2. Prezydencja jest w związku z powyższym w pełni zaangażowana w prace zarządu KEDO zgodnie z niniejszym wspólnym stanowiskiem.

(6)

Aby to osiągnąć, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) wynegocjowała przedłużenie swojego członkostwa w KEDO w konkretnym celu

(1) Dz.U. L 325 z 8.12.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 73.

3. Komisja regularnie, co rok i w miarę potrzeb, składa Radzie sprawozdania ze stanu likwidacji, działając pod zwierzchnictwem Prezydencji wspieranej przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. Sprawozdania te zawierają szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące środków przedsięwziętych przez zarząd KEDO w celu zakończenia zorganizowanego procesu likwidacji KEDO w możliwie najkrótszym terminie.

23.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/63

Artykuł 3 1. Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje do dnia 31 maja 2008 r. 2. Z zastrzeżeniem art. 4, stosowanie niniejszego wspólnego stanowiska zostaje co rok automatycznie przedłużone o kolejny rok, chyba że Rada postanowi inaczej.

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko wygasa z dniem 31 maja 2012 r.

Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2007 r. Obowiązywanie niniejszego wspólnego stanowiska może zostać w każdym momencie zakończone przez Radę, w szczególności gdyby okazało się, że nie są spełniane polityczne warunki uczestnictwa Unii Europejskiej w KEDO (likwidacja KEDO jako wyłączny cel; uczestnictwo wszystkich obecnych członków KEDO; niewymagany wkład finansowy).

W imieniu Rady

M. PINHO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 61 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/761/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L305 - 58 z 200723.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/760/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L305 - 56 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516) (1)

 • Dz. U. L305 - 54 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną boskalid (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5477) (1)

 • Dz. U. L305 - 52 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe

 • Dz. U. L305 - 30 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

 • Dz. U. L305 - 28 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

 • Dz. U. L305 - 24 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja”

 • Dz. U. L305 - 22 z 200723.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L305 - 18 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 16 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 15 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L305 - 14 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L305 - 13 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L305 - 11 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 9 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 3 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

 • Dz. U. L305 - 1 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.