Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 14

Strona 1 z 3
L 307/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z dyrektywą 76/769/EWG stosowanie przemysłowe sulfonianów perfluorooktanu jest ściśle ograniczone, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zdecydowano o niewłączaniu substancji dimetenamid, fosalon, alachlor, tiodikarb, oksydemeton metylowy, kadusafos, karbofuran, karbosulfan i haloksyfop-R do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego nie dopuszcza się tych substancji czynnych do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 wdraża Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi i pestycydami (procedura PIC), podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE (2).

(5)

(2)

Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 celem uwzględnienia środków prawnych w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjętych zgodnie z dyrektywą Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (3), dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (4), dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (5) oraz zgodnie z innymi wspólnotowymi aktami prawnymi. W przypadkach, w których ograniczenia nałożone w ramach tych aktów prawnych mają zostać wdrożone w późniejszym terminie, celem usprawnienia procesu wdrażania zobowiązania nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003 nie powinny być stosowane przed tym terminem.

Zdecydowano o niewłączaniu substancji karbaryl i trichlorfon do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz o niewłączaniu substancji karbaryl i trichlorfon do wykazów substancji czynnych zawartych w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, skutkiem czego nie dopuszcza się tych substancji czynnych do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003.

(6)

Zdecydowano o niewłączaniu substancji malation do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego nie dopuszcza się tej substancji czynnej do stosowania w podkategorii pestycydy w grupie środków ochrony roślin, a zatem substancję tę należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003.

(7)

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 777/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

 • Dz. U. L307 - 20 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne

 • Dz. U. L307 - 18 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 • Dz. U. L307 - 5 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L307 - 1 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.