Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 22

L 307/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem (2007/765/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r., uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia, Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Konwencja o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych wchodzi w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu, w którym wejdzie ona w życie w odniesieniu do państw członkowskich będących jej pierwotnymi sygnatariuszami. Artykuł 2 Tekst konwencji o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych sporządzony w językach bułgarskim i rumuńskim (3) jest autentyczny na tych samych warunkach co inne teksty tej konwencji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Rady

R. PEREIRA

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem (2) (zwana dalej „konwencją o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych”), została sporządzona w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 1998 r., lecz nie weszła jeszcze w życie. Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji i protokołów, wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym między innymi do konwencji o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

(2)

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 216 z 10.7.1998, str. 1.

(3) Wersje bułgarska i rumuńska konwencji zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 20 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne

 • Dz. U. L307 - 18 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 • Dz. U. L307 - 14 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L307 - 5 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L307 - 1 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.