Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 5

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Jednym z elementów uzgodnionych z USA w celu umożliwienia bardziej efektywnego monitorowania procesu wprowadzania w życie powyższego porozumienia jest stałe informowanie Komisji przez państwa członkowskie o ilościach i wartości produktów przywożonych objętych takimi świadectwami.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/94 z dnia 2 sierpnia 1994 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

1. Przeprowadzana jest analiza laboratoryjna pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy przywożonych do Wspólnoty z USA, objętych kodem CN 2309 90 20, w celu weryfikacji zgodności z definicją tego kodu każdej wysyłki, której nie towarzyszy świadectwo wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) ani świadectwo wydane przez przedsiębiorstwa z branży produkcji skrobi z kukurydzy w procesie mielenia mokrego, określone w załączniku I.

(2)

W ramach GATT Wspólnota i USA dokonały uzgodnienia w celu wyjaśnienia definicji taryfowej pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy. Przywóz tych produktów do Wspólnoty podlega obowiązkowi przeprowadzenia analiz laboratoryjnych w celu weryfikacji ich zgodności z definicją taryfową. Federal Grain Inspection Service (FGIS) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz przedsiębiorstwa z branży produkcji skrobi z kukurydzy w procesie mokrym, pod stałym nadzorem władz USA, będą poświadczały, że przywóz tych produktów z USA do Wspólnoty jest zgodny z uzgodnioną definicją.

2. Wysyłki z USA, którym towarzyszą świadectwa, o których mowa w ust. 1, są objęte środkami kontroli celnej przy przywozie.

Artykuł 2 Państwa członkowskie informują Komisję, przed końcem każdego miesiąca, o ilościach i wartości przywożonych w miesiącu poprzedzającym produktów objętych kodem CN 2309 90 20, którym towarzyszą świadectwa zgodności określone w art. 1 ust. 1.

(3)

Na podstawie systemu świadectw towarzyszących, ustanowionego w celu kontrolowania zgodności przywozu z USA, odpowiednie jest stałe stosowanie zwyczajowych środków kontroli w odniesieniu do produktów przywożonych z USA, którym towarzyszą takie świadectwa.

Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 2019/94 zostaje uchylone.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). 2) Dz.U. L 203 z 6.8.1994, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) 2060/2002 (Dz.U. L 317 z 21.11.2002, str. 20). (3) Patrz: załącznik II.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

L 307/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/7

ZAŁĄCZNIK I

L 307/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/11

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/13

ZAŁĄCZNIK II Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/94 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/96 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2002 (1)

(Dz.U. L 203 z 6.8.1994, str. 5). (Dz.U. L 54 z 5.3.1996, str. 22). (Dz.U. L 317 z 21.11.2002, str. 20).

(1) Zgodnie z art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2060/2002: „Świadectwa wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2019/94 przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność”.

ZAŁĄCZNIK III Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2019/94 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 — Artykuł 3 Załącznik — —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

 • Dz. U. L307 - 20 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne

 • Dz. U. L307 - 18 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 • Dz. U. L307 - 14 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L307 - 1 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.