Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 308 POZ 1

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/750/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 308 POZ 1

Strona 1 z 39
24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/750/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1). Środki te potwierdziły i uaktualniły wcześniejsze środki, z których pierwsze przyjęto w 1996 r. (2). W dniu 15 października 2007 r. Rada zdecydowanie potępiła brutalne represje władz birmańskich wobec pokojowych demonstrantów, a także powtarzające się poważne przypadki łamania praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar. Rada z zadowoleniem przyjęła oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 11 października 2007 r. oraz przyjętą w dniu 2 października 2007 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ rezolucję, które zdecydowanie potępiają powtarzające się w Birmie/Związku Myanmar brutalne represje i wzywają rząd tego państwa do zapewnienia pełnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wobec powagi sytuacji w Birmie/Związku Myanmar Rada uznaje, że konieczne jest zwiększenie nacisków na reżim przez przyjęcie szeregu środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za brutalne represje i impas polityczny kraju. W tym celu, zdaniem Rady, właściwe jest wzmocnienie obowiązujących środków odnoszących się do Birmy/Związku Myanmar przez rozszerzenie i uaktualnienie wykazu osób podlegających zakazowi podróży i zamrożeniu aktywów i funduszy. Zakres stosowania zakazu inwestycji w przedsiębiorstwa birmańskie stanowiące własność państwa należy również rozszerzyć przez objęcie nim przedsiębiorstw stanowiących własność lub będących pod kontrolą reżimu lub osób bądź jednostek związanych z reżimem.

(2)

Ponadto Rada uważa za stosowne wprowadzenie dodatkowych środków ograniczających przeciwko Birmie/ Związkowi Myanmar, odnoszących się do źródeł, z których reżim czerpie dochody, w tym do sektorów, w których nagminnie dochodzi do łamania praw człowieka. W tym celu właściwe jest zakazanie wywozu ze Wspólnoty do Birmy/Związku Myanmar odnośnego sprzętu i odnośnej technologii, przeznaczonych dla przedsiębiorstw działających w branżach związanych z: pozyskiwaniem drewna, drewnem oraz wydobywaniem metali i minerałów, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, a także zakazanie związanego z tym wsparcia technicznego i finansowego. Właściwe jest również zakazanie przywozu do Wspólnoty okrąglaków, drewna i produktów z drewna, metali i minerałów, a także kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Należy także zakazać dokonywania nowych inwestycji w przedsiębiorstwa działające w wymienionych branżach w Birmie/Związku Myanmar. W celu wdrożenia niektórych z tych środków niezbędne jest podjęcie działań przez Wspólnotę,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

(3)

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2006/318/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się artykuły w brzmieniu: „Artykuł 2a 1. Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu – przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków lub statków powietrznych podlegających ich jurysdykcji, niezależnie od tego, czy operacje te rozpoczęły się na terytoriach państw członkowskich, czy też nie – odnośnego sprzętu i odnośnej technologii, przeznaczonych dla przedsiębiorstw w Birmie/Związku Myanmar działających w następujących branżach:

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/248/WPZiB (Dz.U. L 107 z 25.4.2007, str. 8). (2) Wspólne stanowisko 96/635/WPZiB (Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1). Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2002/831/WPZiB (Dz.U. L 285 z 23.10.2002, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 308 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.