Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1377/2007 z dnia 26 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2007-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 1

Strona 1 z 2
27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1377/2007 z dnia 26 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,


Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 889/2005 do niedawnych zmian praktyki w zakresie sankcji dotyczących wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r., zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (1),

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 889/2005 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji, 1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: a także mając na uwadze, co następuje:

„Artykuł 3 (2) 1. W drodze odstępstwa odstepstwa od art. 2, wskazane na stronach internetowych wymienionych w Załączniku właściwe organy państwa członkowskiego, w którym dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na dostarczanie:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zgodne ze wspólnym stanowiskiem 2005/440/WPZiB i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1596 (2005) oraz kolejnymi odnośnymi rezolucjami.

(2)

Po uprzednim powiadomieniu Komitetu utworzonego na podstawie ust. 8 rezolucji 1533 (2004) i po uzgodnieniu z rządem DRK, Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła w dniu 10 sierpnia 2007 r., w rezolucji 1771 (2007), między innymi, że środki ograniczające dotyczące niektórych rodzajów pomocy technicznej nie powinny być stosowane do dostarczania odpowiedniej pomocy technicznej, w przypadkach gdy pomoc taka jest przeznaczona wyłącznie dla oddziałów armii i policji DRK, które są w trakcie procesu formowania się na terytoriach prowincji Północnego i Południowego Kivu oraz okręgu Ituri. Tym samym wskazane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 889/2005.

a) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (»MONUC«);

b) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonymi wyłącznie do wsparcia i wykorzystania przez armię i policję DRK, pod warunkiem, że jednostki te:

(i) ukończyły proces formowania się, lub

(1) Dz.U. L 264 z 10.10.2007, str. 11. (2) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(ii) działają pod dowództwem, odpowiednio »état-major intégré« Sił Zbrojnych lub Państwowej Policji DRK, lub

L 309/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

(iii) są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri; c) pomocy technicznej uzgodnionej z rządem DRK i przeznaczonej wyłącznie do wsparcia armii i policji DRK, będących w trakcie procesu formowania się na terytorium prowincji Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji o dostarczaniu takiej pomocy lub usług oraz d) pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym, przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych i ochronnych, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 47 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

 • Dz. U. L309 - 40 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela

 • Dz. U. L309 - 34 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

 • Dz. U. L309 - 28 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L309 - 24 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex23099010, ex23099031 i ex23099041)

 • Dz. U. L309 - 21 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L309 - 7 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (1)

 • Dz. U. L309 - 5 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.