Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex23099010, ex23099031 i ex23099041)

Data ogłoszenia:2007-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 24

Strona 1 z 3
L 309/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu (1), uwzględniając decyzję Rady 97/126/CE z dnia 6 grudnia 1996 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (3), w szczególności jego art. 12 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

WE/Dania-Wyspy Owcze określa, że w odniesieniu do kontyngentów taryfowych otwartych dla paszy dla ryb objętej kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41, władze Wysp Owczych potwierdzają, że pasza dla ryb wywożona do UE w ramach niniejszego preferencyjnego kontyngentu taryfowego nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.

Artykuł 3 decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania - Wyspy Owcze określa, że przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 jest obliczany prorata temporis od dnia 1 grudnia 2007 r. Przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 należy zatem ustalić na poziomie 833 ton.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2001 (7).

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE/DaniaWyspy Owcze (4) zmieniła Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (5) (zwanej dalej „Umową”) zatwierdzoną decyzją Rady 97/126/WE dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. Rada wypowiedziała się w dniu 13 czerwca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany Protokołu 4 do Umowy. Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/DaniaWyspy Owcze (6) zmieniająca Protokół 4 do Umowy, zmienia w szczególności wielkość rocznego kontyngentu taryfowego dla kontyngentu nr 09.0689. Artykuł 1 ust. 2 pkt 1) Protokołu 4 do Umowy zmienionego decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(3)

„3. Produkty przywożone w ramach kontyngentu taryfowego 09.0689 są dopuszczane do swobodnego obrotu na podstawie

(4)

(1) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 1. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6. (4) Dz.U. L 110 z 24.4.2006, str. 1. (5) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2. (6) Dz.U. L 275 z 19.10.2007, str. 32.

a) dowodu pochodzenia zgodnie z art. 16 Protokołu 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej; oraz

(7) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 880/2007 (Dz.U. L 194 z 26.7.2007, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 47 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

 • Dz. U. L309 - 40 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela

 • Dz. U. L309 - 34 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

 • Dz. U. L309 - 28 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L309 - 21 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L309 - 7 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (1)

 • Dz. U. L309 - 5 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 1 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1377/2007 z dnia 26 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.