Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (1)

Data ogłoszenia:2007-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 7

Strona 1 z 2
27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nego gospodarowania w punktach I.4–9 w załączniku VIII. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić niniejsze załączniki.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

(1)

Porozumienie zawarte podczas 8. posiedzenia Konferencji Stron konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, w dniach 27 listopada–1 grudnia 2006 r., wymaga wprowadzenia zmian do załączników IA, IB, VII oraz VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany dotyczą zastąpienia „kg” oraz „litrów” „Tonami (Mg)” oraz „m3” w polu 5 dokumentu zgłoszenia w załączniku IA, polach 5 i 18 dokumentu przesyłania w załączniku IB oraz w polach 3 i 14 informacji o przesyłce znajdującej się w załączniku VII, jak również dodania nowego pola 17 w dokumencie przesyłania, zmiany przypisu 1 w informacji o przesyłce oraz odniesień do wskazówek dotyczących racjonalnego ekologicz-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.

L 309/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

ZAŁĄCZNIK I Załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/9

„ZAŁĄCZNIK IA Dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

L 309/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/11

L 309/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/13

ZAŁĄCZNIK II Załącznik IB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 otrzymuje brzmienie:

L 309/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

„ZAŁĄCZNIK IB Dokument przesyłania dotyczący transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/15

L 309/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

27.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/17

L 309/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 309 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 47 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

 • Dz. U. L309 - 40 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela

 • Dz. U. L309 - 34 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

 • Dz. U. L309 - 28 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L309 - 24 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex23099010, ex23099031 i ex23099041)

 • Dz. U. L309 - 21 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L309 - 5 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 1 z 200727.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1377/2007 z dnia 26 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.