Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 31 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 704/2006

Data ogłoszenia:2007-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 31 POZ 9

6.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 110/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 704/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem 0206 29 91 (od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.) (2), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje: artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 704/2006 ustalił na 53 000 ton kwotę taryfową, na jaką operatorzy Wspólnoty mogą składać wnioski o prawa przywozowe, opierając się na ilości wołowiny objętej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub


0206 29 91 przywożonej przez niego samego lub w jego imieniu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami celnymi, między 1 maja 2005 r. a 30 kwietnia 2006 r. Z uwagi na to, że wnioski o prawa przywozowe przekraczają dostępną ilość, należy ustalić współczynnik redukcji, zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 704/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o prawa przywozowe złożony w styczniu 2007 r. zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 704/2006 uwzględnia się do wysokości 4,743334 % wnioskowanych praw przywozowych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 31.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 31 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 10 z 20076.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (  Dz.U. L 327 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L31 - 6 z 20076.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny (Coxidin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L31 - 4 z 20076.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L31 - 3 z 20076.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2007 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L31 - 1 z 20076.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.