Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, str. 11).

L 310/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2007

2) »inne podobne produkty paszowe« oznaczają wszystkie produkty paszowe trawiaste poddane sztucznemu suszeniu cieplnemu, objęte kodem CN 1214 90 90, a zwłaszcza:


nego systemu zarządzania i kontroli, określonego w art. 18 i 20 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/200 (*);

— rośliny zielne motylkowe,

8) »pojedynczy wniosek o pomoc« oznacza wniosek o przyznanie pomocy określony w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w art. 12 i 14 rozporządzenia (WE) nr 796/2004;

— rośliny zielne trawiaste, 9) »odbiorca końcowy partii suszu paszowego« to ostatnia osoba otrzymująca tę partię w takiej samej formie, w jakiej znajdowała się ona opuszczając przedsiębiorstwo przetwórcze, w celu przetworzenia lub użycia go jako żywność dla zwierząt. ___________ (*) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18.”; 3) »przedsiębiorstwo przetwórcze« oznacza przedsiębiorstwo przetwarzające susz paszowy, określone w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, odpowiednio zatwierdzone przez państwo członkowskie, w którym przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę;

— zboża zbierane w stanie niedojrzałym, całe rośliny, ziarna niedojrzałe, określone w pkt I załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3 4) »nabywca pasz do suszenia i/lub rozdrabniania« oznacza osobę fizyczną lub prawną, o której mowa w art. 10 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, posiadającą odpowiednie krajowe zezwolenie, kupującą od producenta świeżą zielonkę w celu dostarczenia jej przedsiębiorstwom przetwórczym; Produkty kwalifikujące się do objęcia pomocą Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia produktami kwalifikującymi się do objęcia pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 jest susz paszowy spełniający, oprócz wymogów określonych w art. 9 powyższego rozporządzenia, wymogi związane z wprowadzaniem na rynek produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, który opuszcza, pod taką postacią lub jako mieszanka, teren przedsiębiorstwa przetwórczego lub, jeśli nie może być składowany na tym terenie, jakiekolwiek inne miejsce składowania zapewniające wystarczające gwarancje wymagane do celów kontroli pasz składowanych oraz zatwierdzone przez właściwe organy.

5) »partia« oznacza określoną ilość paszy jednorodnej jakości, jeśli chodzi o jej skład, wilgotność i zawartość białka, która opuszcza za jednym razem przedsiębiorstwo przetwórcze;

6) »mieszanka« oznacza produkt przeznaczony do żywienia zwierząt, zawierający susz paszowy, który został poddany suszeniu i/lub rozdrabnianiu w przedsiębiorstwie przetwórczym, oraz dodatki;

Prawo do uzyskania pomocy jest ograniczone do ilości produktów otrzymanych na drodze suszenia pasz pochodzących z działek używanych w celach rolniczych zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”;

»dodatki« to produkty innego rodzaju niż susz paszowy, w tym środki wiążące i spoiwa, lub tego samego rodzaju, ale poddane suszeniu i/lub rozdrabnianiu w innym miejscu;

3) artykuł 5 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

Susz paszowy zawierający dodatki w ilości maksymalnie 3 % całkowitej wagi końcowego produktu nie jest jednak uważany za mieszankę, jeżeli całkowita zawartość azotu w stosunku do suchej masy dodatku nie przekracza 2,4 %.

„(ii) opis urządzeń technicznych, zwłaszcza urządzeń do sztucznego suszenia cieplnego i urządzeń do rozdrabniania, ze wskazaniem godzinnej wydajności ewaporacyjnej i osiąganej temperatury, oraz urządzeń służących do ważenia pozwalających uzyskać produkt końcowy posiadający właściwości w zakresie wilgotności i minimalnej całkowitej zawartości białka surowego przewidziane w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

 • Dz. U. L310 - 15 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

 • Dz. U. L310 - 11 z 200728.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.