Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

7) »działki rolnicze« oznaczają działki określone zgodnie z systemem identyfikacji działek rolniczych zintegrowa-

4) skreśla się art. 6 lit. d).

28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/5

5) skreśla się art. 8. 6) artykuł 10 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: „Określenie poziomu wilgotności i zawartości białek surowych określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 dokonywane jest poprzez pobranie próbek w ilości powyżej 110 ton z każdej partii suszu paszowego opuszczającego przedsiębiorstwo przetwórcze lub mieszanych w nim, przy użyciu metody ustalonej przez dyrektywy Komisji 76/371/EWG (*), 71/393/EWG (**) i 72/199/EWG (***). ___________ (*) Dz.U. L 102 z 15.4.1976, str. 1. (**) Dz.U. L 279 z 20.12.1971, str. 7. (***) Dz.U. L 123 z 29.5.1972, str. 6.”;


„1. Przynajmniej raz w ciągu roku gospodarczego właściwe organy przeprowadzają kontrolę księgowości materiałowej określonej w art. 12 wszystkich przedsiębiorstw przetwórczych, a zwłaszcza powiązań między księgowością materiałową i finansową, w tym odpowiednie wyciągi bankowe i faktury.”; 10) artykuł 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Każda kontrola na miejscu stanowi przedmiot szczegółowego sprawozdania z kontroli zawierającego szczegółowy opis różnych aspektów kontroli, w szczególności zbadanych dokumentów i rejestrów.”; 11) w załączniku I rząd oznaczony literą „e” otrzymuje brzmienie:

7) artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„e1

Przedmiot

Jednostka

Ilość

„1. Poprzez systematyczne ważenie przedsiębiorstwa przetwórcze określają dokładną ilość pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania, które są im dostarczane w celu przetworzenia.”; 8) artykuł 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedsiębiorstwa przetwórcze prowadzą księgowość materiałową oddzielnie dla wszystkich typów suszu paszowego określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003.”; 9) artykuł 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Średnie zużycie specyficzne

megadżul/kilogram paszy poddanej dehydracji megadżul/kilogram odparowanej wody”

e2

Zużycie energii na tonę odparowanej wody

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku gospodarczego 2008–2009.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

 • Dz. U. L310 - 15 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

 • Dz. U. L310 - 11 z 200728.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.