Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 23

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 23

Strona 1 z 2
30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/23

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 w dniu 21 czerwca 2007 r. wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny w ramach Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych.


uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

(5)

Ocena difetialonu nie dała podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje difetialon.

(7)

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające difetialon stosowane jako rodentycydy nie stanowią zagrożenia dla ludzi z wyjątkiem przypadkowych wydarzeń związanych z dziećmi. Stwierdzono zagrożenie dla zwierząt innych niż docelowe oraz dla środowiska. Jednak difetialon traktuje się na razie jako niezbędny ze względu na zdrowie publiczne i higienę. Jest zatem uzasadnione, aby włączyć difetialon do załącznika I, tak aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania pozwoleń na produkty biobójcze zawierające difetialon stosowane jako rodentycydy, zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 difetialon został oceniony zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem stosowania w produktach typu 14, „Rodentycydy”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny, należy wymagać stosowania szczególnych środków zmniejszających ryzyko na poziomie wydawania pozwoleń na produkty zawierające difetianol i stosowane jako rodentycydy. Środki te powinny być ukierunkowane na ograniczenie zagrożenia związanego z pierwotnym i wtórnym narażeniem ludzi i zwierząt innych niż docelowe oraz długofalowych skutków oddziaływania substancji na środowisko.

(3)

Norwegia została wyznaczona jako sprawozdawca i w dniu 11 października 2005 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 10 ust. 5 i 7 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003.

(8)

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/47/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, str. 21). (2) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 63).

Ze względu na stwierdzone zagrożenia i ich charakter, które powodują, że difetianol jest substancją potencjalnie trwałą, podatną na bioakumulację i toksyczną lub bardzo trwałą i bardzo podatną na bioakumulację, difetianol należy włączyć do załącznika I jedynie na okres pięciu lat i poddać porównawczej ocenie ryzyka zgodnie z art. 10 ust. 5 ppkt (i) akapit 2 dyrektywy 98/8/WE przed przedłużeniem tego włączenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 68 z 200730.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L312 - 49 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dz. U. L312 - 48 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L312 - 33 z 200730.11.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 32 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 29 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L312 - 26 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 21 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L312 - 19 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L312 - 17 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dz. U. L312 - 12 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L312 - 10 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.