Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 29

30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2007/773/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 7, uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Naukowo-Technicznym, uwzględniając opinię Rady Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego (WCB), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Istnieje możliwość eksploatacji HFR do co najmniej 2015 r., a w lutym 2005 r. operator reaktora uzyskał nowe zezwolenie eksploatacyjne. Dodatkowy program badawczy powinien w związku z tym zostać przedłużony na kolejny rok w celu wykorzystania dostępnej infrastruktury technicznej. To przedłużenie obowiązywania programu powinno mieć skutek retroaktywny i obejmować prowadzone działania w ramach programu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. Wkłady finansowe niezbędne w celu przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego będą przekazane przez Niderlandy i Francję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozwój medycyny nuklearnej w Unii Europejskiej przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia ludzi. Realizacja tego celu wymaga zwiększenia wykorzystania reaktorów badawczych do celów medycznych. W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję dotyczącą przyjęcia dodatkowego programu badawczego do wykonania przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1). Program ten został przyjęty na okres trzech lat, do dnia 1 stycznia 2007 r. Reaktor wysokostrumieniowy w Petten (HFR) wykorzystywany w dodatkowym programie badawczym realizowanym w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest jednym z głównych unijnych narzędzi mających na celu przyczynianie się do wspierania i badania metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie, do rozwoju materiałoznawstwa oraz do rozwiązywania problemów w dziedzinie energii jądrowej.

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się o rok okres obowiązywania dodatkowego programu badawczego dotyczącego funkcjonowania reaktora wysokostrumieniowego (zwanego dalej „programem”), którego cele określono w załączniku I, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 2 Wkład finansowy potrzebny do realizacji programu w okresie jego przedłużenia szacuje się na około 8 500 000 EUR. Podział tego wkładu określono w załączniku II. Artykuł 3 Za realizację programu odpowiedzialna jest Komisja, która korzysta w tym celu z usług WCB. Rada Gubernatorów WCB jest informowana o realizacji programu. Artykuł 4 Do dnia 15 czerwca 2008 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania niniejszej decyzji.

(2)

(3)

(1) Decyzja Rady 2004/185/Euratom z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 57 z 25.2.2004, str. 25).

L 312/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2007

Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/31

ZAŁĄCZNIK I CELE NAUKOWE I TECHNICZNE PROGRAMU Główne cele programu to: 1. Bezpieczna i pewna eksploatacja wysokostrumieniowego reaktora w Petten (HFR). Obejmuje to normalną eksploatację instalacji przez ponad 250 dni w roku oraz zarządzanie cyklem paliwowym poprzez odpowiednią kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i jakości. 2. Efektywne wykorzystanie HFR w szerokim zakresie dyscyplin naukowych. Do głównych dziedzin badawczych i rozwojowych, w których wykorzystywany jest HFR, należą: poprawa bezpieczeństwa istniejących reaktorów jądrowych, zdrowie, w tym rozwój izotopów medycznych w celu odpowiedzi na pytania związane z badaniami medycznymi oraz badaniami metod terapeutycznych, synteza jądrowa, badania podstawowe i szkolenie oraz gospodarka odpadami, włączając możliwość rozwoju paliw jądrowych w celu zapobieżenia wykorzystania plutonu do celów militarnych.

ZAŁĄCZNIK II PODZIAŁ WKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 Wkłady finansowe na rzecz programu będą pochodzić z Niderlandów i Francji. Podział tych wkładów jest następujący: Niderlandy: Francja: Razem: 8 200 000 EUR 300 000 EUR 8 500 000 EUR

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 68 z 200730.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L312 - 49 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dz. U. L312 - 48 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L312 - 33 z 200730.11.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 32 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 26 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 23 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 21 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L312 - 19 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L312 - 17 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dz. U. L312 - 12 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L312 - 10 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.