Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 44 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 44 - Strona 4

Strona 4 z 4
W odpowiedzi na te argumenty należy zauważyć, iż w dniu 18 września 2003 r. przedsiębiorstwo otrzymało od Komisji pismo, które szczegółowo przedstawiało zidentyfikowane naruszenia. Pisemne ostrzeżenie z dnia 28 października 2003 r. nie powtarzało już szczegółowo wszystkich naruszeń, lecz odwoływało się do wcześniejszej korespondencji pomiędzy Komisją a przedsiębiorstwem. Należy również zauważyć, że przedsiębiorstwo mogło popełnić błąd, odnosząc się do sprawozdania weryfikacyjnego. Komisja nie przeprowadzała wizyty weryfikacyjnej przed wystosowaniem w dniu 28 października 2003 r. pisemnego ostrzeżenia, jako że naruszenia, które doprowadziły do wystosowania pisemnego ostrzeżenia ustalono w oparciu o późniejszą analizę sprawozdań w ramach zobowiązania. Komisja przeprowadziła weryfikację w maju 2004 r., lecz w związku z faktem, iż weryfikacja ta nie doprowadziła do dalszych działań, nie było konieczności przesyłania przedsiębiorstwu żadnego pisma w tym zakresie. Poza tym przedsiębiorstwo w trakcie przesłuchania stwierdziło, że po wizycie weryfikacyjnej przeprowadzono reorganizację całego systemu w oparciu o uwagi przedstawione na miejscu w celu wprowadzenia koniecznych zmian niezbędnych do wypełnienia warunków zobowiązania.


b) Proporcjonalność

(28)

(23)

Biorąc pod uwagę naruszenia zobowiązania cenowego, przedsiębiorstwo przyznało, że naruszenie zobowiązania cenowego miało miejsce w jednym przypadku, w związku z faktem, iż przedsiębiorstwo nie poczyniło koniecznych korekt w cenach sprzedaży odnośnie do płatności przeterminowanej. Przedsiębiorstwo twierdziło jednakże, że ceny sprzedaży we wszystkich innych transakcjach były ściśle zgodne z MIP. Ponadto twierdzono, że płatność przeterminowana miała miejsce w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, jako że przedmiotowy klient zwykle płaci za towary z góry przed ich wysłaniem. Odpowiadając na te argumenty, należy zauważyć, że zgodnie ze zobowiązaniem przedsiębiorstwo obiecało zapewnić, że ceny sprzedaży netto przy sprzedaży objętej zobowiązaniem będą co najmniej równe MIP określonym w zobowiązaniu.

(29)

(30) (24)

Ponadto rozporządzenie podstawowe w kwestii proporcjonalności, pośrednio lub bezpośrednio, nie nakłada wymogu, iż naruszenie zobowiązania musi dotyczyć minimalnej wartości procentowej sprzedaży lub minimalnej wartości procentowej MIP.

(31)

(25)

Takie podejście zostało ponadto potwierdzone w orzecznictwie Sądu Pierwszej Instancji, które mówi, że każde naruszenie zobowiązania jest wystarczającą podstawą dla wycofania przyjęcia zobowiązania (1).

(32)

Dlatego argumenty przedstawione przez przedsiębiorstwo w odniesieniu do proporcjonalności nie zmieniają opinii Komisji, że doszło do naruszenia zobowiązania i że należy wycofać przyjęcie zobowiązania.

c) Dobra wiara przedsiębiorstwa

(33)

(26)

Przedsiębiorstwo utrzymywało, że w czasie przedkładania Komisji okresowych sprawozdań było ono przekonane, że sprawozdania były pełne, wyczerpujące i całkowicie poprawne.

(1) W tym kontekście patrz: sprawa T-51/96 Miwon przeciwko Radzie, Rec. (2000) str. II-1841, pkt 52; sprawa T-340/99 Arne Mathisen S przeciwko Radzie, Rec. (2002) str. II-2905, pkt 80.

30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/47

(34)

W żadnym wypadku przedsiębiorstwo nie próbowało przedstawiać nieprawdziwych informacji lub zataić jakichkolwiek wymaganych informacji. Przedsiębiorstwo podkreślało również, zarówno w uwagach pisemnych, jak i w trakcie przesłuchania, że nie osiągnęło żadnej korzyści z naruszeń zobowiązania poza dwoma przypadkami i że błędy nie zostały popełnione w ramach strategii obejścia ceł. Nawiązując do powyższych motywów, należy stwierdzić, że nie zauważono, aby przedsiębiorstwo starało się celowo czerpać korzyści z nieprzestrzegania wymogów zobowiązania lub też uniemożliwiać monitorowanie. Tym niemniej powtarzające się przypadki błędów sprawiają, że właściwe monitorowanie zobowiązania jest pozbawione racji bytu.

C. UCHYLENIE DECYZJI 1999/572/WE

teczne cło antydumpingowe nałożone art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1858/2005 powinno obowiązywać,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(35)

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się decyzję 1999/572/WE.

(36)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

(37)

W związku z powyższym przyjęcie zobowiązania powinno zostać wycofane, a decyzja Komisji 1999/572/WE powinna zostać uchylona. Dlatego osta-

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 44 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 68 z 200730.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L312 - 49 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dz. U. L312 - 48 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dz. U. L312 - 33 z 200730.11.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 32 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 29 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L312 - 26 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 23 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 21 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L312 - 19 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L312 - 17 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dz. U. L312 - 12 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L312 - 10 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.