Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 68

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 68

Strona 1 z 3
L 312/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Zamawianie sprzętu z wyprzedzeniem z istotnym ryzykiem finansowym.

wiąże

się

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(6)

Zamawianie sprzętu z wyprzedzeniem jest działaniem odrębnym od jakiejkolwiek następującej po tym decyzji politycznej w sprawie wysłania misji, które pozostaje bez uszczerbku dla tej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/304/WPZiB (1).

(7)

(2)

W dniu 16 października 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”) uzgodnił, że po wygaśnięciu obecnego mandatu ZPUE dla Kosowa 30 listopada 2007 r. należy przedłużyć go o kolejne cztery miesiące do dnia 31 marca 2008 r.

(3)

W ramach cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji w Sekretariacie Rady oraz ZPUE dla Kosowa prowadzone będą w dalszym ciągu przygotowania techniczne do przyszłej misji ZPUE w Kosowie, w tym przygotowania w zakresie nieformalnego i orientacyjnego określenia sił, udziału państw trzecich i zamówień.

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada zatwierdziła wytyczne dotyczące struktury dowodzenia i kontroli dla cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego. wytyczne te w szczególności przewidują, że dowódca operacji cywilnej będzie sprawować dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym w zakresie planowania i prowadzenia wszystkich cywilnych operacji zarządzania kryzysowego, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz pod ogólnym zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB (zwanego dalej „SG/WP”). Wytyczne te przewidują ponadto, że dyrektor ds. cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji (CPCC) w Sekretariacie Rady będzie dowódcą operacji cywilnej dla każdej operacji zarządzania kryzysowego.

(8)

Wyżej wymieniona struktura dowodzenia i kontroli nie narusza zobowiązań umownych szefa ZPUE dla Kosowa wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu ZPUE dla Kosowa.

(4)

Operacyjna ocena ryzyka ewentualnego ustanowienia w przyszłości misji EPBiO wykazała, że aby zapewnić wyposażenie misji zgodnie z planowanym procesem tworzenia sił do dnia przekazania uprawnień, należy z wyprzedzeniem zamówić znaczne ilości sprzętu dla misji.

(9)

Komórka zajmująca się monitorowaniem wydarzeń w Sekretariacie Rady powinna objąć swoim działaniem ZPUE dla Kosowa.

(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2007/520/WPZiB (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 28).

(10)

Należy odpowiednio przedłużyć i zmienić wspólne działanie 2006/304/WPZiB,

30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/69

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

4. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem organów krajowych wysyłającego państwa członkowskiego lub wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują dowódcy operacji cywilnej kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.

1) art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Dowódca operacji cywilnej ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązywania się ze spoczywającego na Unii Europejskiej obowiązku opieki.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 49 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dz. U. L312 - 48 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L312 - 33 z 200730.11.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 32 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 29 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L312 - 26 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 23 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 21 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L312 - 19 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L312 - 17 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dz. U. L312 - 12 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L312 - 10 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.