Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 20

L 314/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2007

DECYZJA RADY z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/780/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (2), w szczególności jej art. 16 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (3), w szczególności jej art. 23 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (4), w szczególności jej art. 20 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Stwierdzono, że wspomniane inspekcje polowe w krajach trzecich nadal dają te same gwarancje, co inspekcje przeprowadzane przez państwa członkowskie. W związku z powyższym te inspekcje polowe powinny w dalszym ciągu być uznawane za równoważne. Ponieważ decyzja 2003/17/WE wygaśnie w dniu 31 grudnia 2007 r., należy przedłużyć okres, w którym zgodnie z tą decyzją uznawana jest równoważność. Pożądane jest ograniczenie tego okresu do pięciu lat. Należy zatem 2003/17/WE, odpowiednio zmienić decyzję

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 6 decyzji 2003/17/WE data „31 grudnia 2007 roku” zostaje zastąpiona datą „31 grudnia 2012 roku”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W decyzji Rady nr 2003/17/WE (5) określono, że limitowane czasowo inspekcje polowe przeprowadzane w niektórych krajach trzecich na uprawach nasiennych roślin uprawnych niektórych gatunków są uznawane za równoważne z inspekcjami polowymi przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, a materiał siewny niektórych gatunków produkowany w tych krajach jest uważany za równoważny z materiałem siewnym produkowanym zgodnie z przepisami wspólnotowymi.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/55/WE (Dz.U. L 159 z 13.6.2006, str. 13). (3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE. (4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE. (5) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 29 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.