Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 9

(14)

Mając na względzie skuteczność administracyjną, wszelkie wydatki przedłożone do zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005, kursem wymiany walut dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być najbardziej aktualny kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie przedkłada swój wniosek.

Artykuł 2 Gruźlica bydła 1. Programy zwalczania gruźlicy bydła przedstawione przez Estonię, Hiszpanię, Włochy, Polskę i Portugalię niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.


(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

1.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/31

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na pokrycie kosztów wykonania prób tuberkulinowych, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań dla właścicieli za straty poniesione w związku z ubojem zwierząt objętych tymi programami, i nie przekracza: a) 24 000 EUR dla Estonii; b) 6 100 000 EUR dla Hiszpanii; c) 2 700 000 EUR dla Włoch; d) 1 100 000 EUR dla Polski; e) 347 000 EUR dla Portugalii. 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza: a) za wykonanie próby tuberkulinowej b) za wykonanie badania interferonu gamma Artykuł 3 Bruceloza kóz i owiec 1. Programy zwalczania brucelozy kóz i owiec przedstawione przez Hiszpanię, Włochy, Cypr i Portugalię niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na zakup szczepionek, przeprowadzenie badań laboratoryjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli za straty poniesione w związku z ubojem zwierząt objętych tymi programami, i nie przekracza: a) 5 600 000 EUR dla Hiszpanii; b) 2 800 000 EUR dla Włoch; c) 93 000 EUR dla Cypru; d) 1 100 000 EUR dla Portugalii.

Artykuł 4 Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka 1. Programy zwalczania i monitorowania choroby niebieskiego języka przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Niemcy, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austrię, Portugalię, Rumunię i Słowenię niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na badania laboratoryjne wykonane w celu nadzoru wirusologicznego, serologicznego i entomologicznego oraz na zakup potrzasków i szczepionek, i nie przekracza:

a) 377 000 EUR dla Belgii; b) 5 400 EUR dla Bułgarii;

1 EUR za jeden test; 5 EUR za jeden test.

c) 3 100 000 EUR dla Niemiec; d) 100 000 EUR dla Grecji; e) 4 100 000 EUR dla Hiszpanii; f) 351 000 EUR dla Francji;

g) 1 300 000 EUR dla Włoch; h) 70 000 EUR dla Luksemburga; i) j) 527 000 EUR dla Niderlandów; 245 000 EUR dla Austrii;

k) 1 004 000 EUR dla Portugalii; l) 43 000 EUR dla Rumunii;

m) 61 000 EUR dla Słowenii.

3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza 2,5 EUR za jeden test w przypadku wykonania testu ELISA.

Artykuł 5 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza: a) za wykonanie testu z różem bengalskim b) za wykonanie odczynu wiązania dopełniacza Salmonelloza (salmonella odzwierzęca) w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 20 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.