Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 6

Strona 6 z 9

r) s) t)

3 150 000 EUR dla Niderlandów; 1 250 000 EUR dla Austrii; 3 250 000 EUR dla Polski;

u) 1 250 000 EUR dla Portugalii; v) 7 500 EUR dla Rumunii; w) 200 000 EUR dla Słowenii; x) 750 000 EUR dla Słowacji; y) 650 000 EUR dla Finlandii; z) 1 150 000 EUR dla Szwecji;

Artykuł 10 Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) 1. Programy monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. za) 5 300 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.


3. Wkład finansowy Wspólnoty w programy, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na przeprowadzenie badań, a maksymalna kwota nie przekracza:

a) 5 EUR za test w przypadku testów wykonanych u bydła, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 100 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na realizację tych programów, i nie przekracza:

b) 30 EUR za test w przypadku testów wykonanych u owiec i kóz, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

1.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/35

c) 50 EUR za test w przypadku testów wykonanych u zwierzyny płowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

r) 125 000 EUR dla Słowacji; s) 25 000 EUR dla Finlandii; t) 176 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.

d) 175 EUR za test, w przypadku wstępnych molekularnych badań odróżniających wykonanych zgodnie z ustaleniami rozdziału C pkt 3.2 lit. c) ppkt i) załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

Artykuł 12 Trzęsawka owiec 1. Programy zwalczania trzęsawki owiec przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austrię, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Zjednoczone Królestwo niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 11 Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) 1. Programy zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Zjednoczone Królestwo niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty w programy, o których mowa w ust. 1, stanowi 50 % kosztów poniesionych przez każde państwo członkowskie na wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt wybitych i zniszczonych zgodnie z programem zwalczania, do maksymalnej kwoty 500 EUR od sztuki, i nie przekracza:

2. Wkład finansowy Wspólnoty w programy, o których mowa w ust. 1, stanowi 50 % kosztów poniesionych przez zainteresowane państwa członkowskie na wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt wybitych i zniszczonych zgodnie z programem zwalczania, do maksymalnej kwoty 100 EUR od sztuki, oraz stanowi 50 % kosztów analizy próbek genotypowych, do maksymalnej kwoty 10 EUR za test genotypowy, i nie przekracza:

a) 66 000 EUR dla Belgii; b) 26 000 EUR dla Bułgarii; c) 88 000 EUR dla Republiki Czeskiej; d) 204 000 EUR dla Danii; e) 1 000 000 EUR dla Niemiec;

a) 50 000 EUR dla Belgii; b) 50 000 EUR dla Bułgarii; c) 150 000 EUR dla Republiki Czeskiej; d) 50 000 EUR dla Danii;

f) e) 145 000 EUR dla Niemiec; f) 50 000 EUR dla Estonii;

12 100 EUR dla Estonii;

g) 550 000 EUR dla Irlandii; h) 700 000 EUR dla Grecji; i) j) 3 800 000 EUR dla Hiszpanii; 3 000 000 EUR dla Francji; g) 430 000 EUR dla Irlandii; h) 50 000 EUR dla Grecji; i) j) 500 000 EUR dla Hiszpanii; 100 000 EUR dla Francji;

k) 1 500 000 EUR dla Włoch; l) 1 100 000 EUR dla Cypru;

k) 150 000 EUR dla Włoch; l) 50 000 EUR dla Luksemburga;

m) 1 100 EUR dla Łotwy; n) 3 000 EUR dla Litwy; o) 27 000 EUR dla Luksemburga; p) 343 000 EUR dla Węgier; q) 258 000 EUR dla Niderlandów; r) 26 000 EUR dla Austrii; s) 35 000 EUR dla Portugalii;

m) 50 000 EUR dla Niderlandów; n) 50 000 EUR dla Austrii; o) 100 000 EUR dla Polski; p) 232 000 EUR dla Portugalii; q) 10 000 EUR dla Słowenii;

L 314/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 20 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.