Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 9

Strona 9 z 9

1,5 EUR od sztuki.

3. Maksymalna wysokość odszkodowania od jednej sztuki, które ma zostać wypłacone państwom członkowskim, nie przekracza 1 000 EUR w przypadku bydła i 100 EUR w przypadku owiec lub kóz.

5.

Kwota, która zostanie przeznaczona na 2008 r., wynosi: Artykuł 20 1. Wydatki przedstawione przez państwa członkowskie do zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty są wyrażone w euro i nie obejmują podatku od wartości dodanej ani innych podatków.

a) 400 000 EUR dla Włoch; b) 60 000 EUR dla Łotwy; c) 300 000 EUR dla Portugalii.


6. Kwoty, które zostaną przeznaczone na następne lata, ustanawia się w zależności od wykonania programu w 2008 r. Przybliżone kwoty (w EUR) zamieszczono poniżej:

2. Jeśli wydatki danego państwa członkowskiego wyrażone są w walucie innej niż euro, państwo to dokonuje przeliczenia na euro stosując najbardziej aktualny kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie przedkłada swój wniosek.

1.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/39

Artykuł 21 1. Wkład finansowy Wspólnoty w programy, o których mowa w art. 1–18, jest przyznawany pod warunkiem, że zainteresowane państwa członkowskie: a) realizują programy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa wspólnotowego, w tym z zasadami konkurencji i udzielania zamówień publicznych; b) wprowadzą w życie, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do realizacji programów, o których mowa w art. 1–18; c) przekażą Komisji, najpóźniej do dnia 1 czerwca 2008 r., pośrednie sprawozdania techniczne i finansowe w sprawie programów, o których mowa w art. 1–18, zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) decyzji 90/424/EWG; d) w przypadku programów, o których mowa w art. 9, za pośrednictwem systemu internetowego Komisji raz na trzy miesiące przekażą Komisji pozytywne i negatywne wyniki badań, uzyskane w trakcie nadzoru drobiu i dzikiego ptactwa; sprawozdanie to musi być przekazane w terminie czterech tygodni po zakończeniu miesiąca objętego sprawozdaniem; e) w przypadku programów, o których mowa w art. 10–12, przekażą Komisji comiesięczne sprawozdanie na temat wyników realizacji programu monitorowania TSE; sprawozdanie to musi być przekazane w ciągu czterech tygodni od zakończenia miesiąca objętego sprawozdaniem; f) w przypadku programów, o których mowa w art. 1–18, przekażą Komisji sprawozdanie końcowe, zgodnie

z art. 24 ust. 7 lit. b) decyzji 90/424/EWG, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r., na temat technicznego wykonania programu wraz z dowodami uzasadniającymi koszty poniesione przez państwo członkowskie oraz wynikami osiągniętymi w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.; g) w przypadku programów, o których mowa w art. 1–18, zrealizują program w sposób skuteczny; h) w przypadku programów, o których mowa w art. 1–18, nie przedłożą kolejnych wniosków o inne rodzaje wkładu Wspólnoty na rzecz wspomnianych środków, i nie przedkładały takich wniosków w terminie wcześniejszym. 2. W przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie postępuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, Komisja obniża wysokość wkładu finansowego Wspólnoty, uwzględniając charakter i powagę naruszenia oraz stratę finansową dla Wspólnoty. Artykuł 22 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Artykuł 23 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 20 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.