Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29

Strona 1 z 9
1.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776) (2007/782/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), a w szczególności jej art. 24 ust. 5,

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (4), przewiduje przeprowadzenie przez państwa członkowskie corocznych programów monitorowania przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury określające wkład finansowy Wspólnoty w zakresie programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(2)

Ponadto w art. 24 ust. 1 decyzji 90/424/EWG przewidziano wprowadzenie wspólnotowego środka finansowego na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych we wspomnianej decyzji.

Dyrektywa Rady 2005/94/WE (5) w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków również przewiduje programy nadzoru realizowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do drobiu i dzikiego ptactwa w celu wzbogacenia wiedzy, między innymi na podstawie regularnie uaktualnianej oceny ryzyka, na temat zagrożeń pochodzących od dzikich ptaków i związanych z wszelkimi występującymi u ptaków wirusami grypy pochodzącymi od ptaków. Wspomniane roczne programy oraz ich finansowanie również powinny zostać zatwierdzone.

(7)

(3)

Decyzja Rady 2006/965/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) zastąpiła art. 24 wspomnianej decyzji nowym przepisem. W decyzji 2006/965/WE przewidziano środki przejściowe stanowiące, że programy w zakresie enzootycznej białaczki bydła oraz choroby Aujeszky’ego mogą być w dalszym ciągu finansowane do dnia 31 grudnia 2010 r.

Niektóre państwa członkowskie przedstawiły Komisji roczne programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym oraz roczne programy zwalczania i monitorowania niektórych TSE, na realizację których chciałyby otrzymać wkład finansowy Wspólnoty.

(8)

(4)

Decyzja Rady 90/638/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (3) stanowi, że programy przedstawione Komisji przez państwa członkowskie mogą zostać zatwierdzone, zgodnie ze środkami przewidzianymi w art. 24 ust. 1 decyzji 90/424/EWG, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w załącznikach do decyzji 90/638/EWG.

Niektóre państwa członkowskie przedstawiły również Komisji wieloletnie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, na realizację których chciałyby otrzymać wkład finansowy Wspólnoty. Zobowiązania dotyczące wydatków na programy wieloletnie są przyjmowane zgodnie z art. 76 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6). W przypadku programów wieloletnich pierwsze zobowiązanie budżetowe zostaje podjęte po ich zatwierdzeniu. Każde kolejne zobowiązanie zostaje podjęte przez Komisję na podstawie decyzji o przyznaniu wkładu, o której mowa w art. 24 ust. 5 decyzji 90/424/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 20 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.