Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 53

Strona 1 z 6
4.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/53

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/783/WE) W dniu 29 marca 2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Wersja tej decyzji nieopatrzona klauzulą poufności jest dostępna w autentycznej wersji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_pl.html

I. STRESZCZENIE (1)

W dniu 21 października 2005 r. Komisja otrzymała zgłoszenie w sprawie planowanej koncentracji zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenia w sprawie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). Po przeanalizowaniu zawiadomienia Komisja stwierdziła, że zgłoszona koncentracja wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W dniu 23 listopada 2005 r. strony przedstawiły Komisji swoje zobowiązania. W dniu 14 grudnia 2005 r. Komisja uznała, że koncentracja ta, nawet z uwzględnieniem złożonych zobowiązań, wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem, w związku z czym podjęła decyzję o wszczęciu postępowania na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Po przeprowadzeniu szczegółowego badania Komisja stwierdziła jednak, że zgłoszona koncentracja nie budzi wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

Dlatego też zaproponowano przeprowadzenie zgłoszonej transakcji zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

II. STRONY i DZIAŁANIA (5)

(2)

(3)

Przedsiębiorstwo Cargill jest prywatną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzącą na całym świecie działalność w dziedzinie produkcji towarów rolnych, pasz zwierzęcych i żywności oraz handlu nimi, a także w dziedzinie świadczenia usług finansowych powiązanych z tymi operacjami. Przedsiębiorstwo DFI jest niemiecką firmą wytwarzającą dodatki do żywności, będącą obecnie własnością przedsiębiorstwa Degussa AG, której głównymi akcjonariuszami są RAG i E.ON. Dwoma podstawowymi działami przedsiębiorstwa DFI prowadzącymi działalność podstawową są „DFI Texturant Systems” i „DFI Flavours”. Operacja polega na nabyciu 100 % akcji DFI będących aktualnie w posiadaniu spółki Degussa AG.

III. KONCENTRACJA O WYMIARZE WSPÓLNOTOWYM

(4)

(6)

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

Planowana transakcja polega na przejęciu przez przedsiębiorstwo Cargill całkowitej kontroli nad przedsiębiorstwem DFI w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

L 316/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2007

IV. WŁAŚCIWE RYNKI PRODUKTOWE (7)

Badanie rynkowe Komisji koncentrowało się w niniejszym przypadku zwłaszcza na rynkach niemodyfikowanej genetycznie płynnej lecytyny i niemodyfikowanej genetycznie lecytyny odolejonej (1). Innymi rynkami, na które koncentracja wywarła wpływ, były rynki modyfikowanej genetycznie lecytyny, modyfikowanej genetycznie pektyny i oleju surowego (2). 1. Różne rynki lecytyny Lecytyna jest dodatkiem do żywności, który jako tzw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 62 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6109) (1)

 • Dz. U. L316 - 57 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3443) (1)

 • Dz. U. L316 - 6 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L316 - 4 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L316 - 1 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.