Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

Data ogłoszenia:2007-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 6

Strona 1 z 14
L 316/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


rozporządzenie (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. (2). Jednakże kolejne odpowiedzi i wyjaśnienia otrzymane od tego czasu dają lepsze zrozumienie, jak należy uwzględniać odpowiedzi państw przeznaczenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

po konsultacji z zainteresowanymi państwami,

Na chwilę obecną Komisja otrzymała odpowiedzi na piśmie od Algierii, Andory, Argentyny, Bangladeszu, Beninu, Białorusi, Botswany, Brazylii, Chile, Chin, Chińskiego Tajpej, Chorwacji, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Filipin, Gruzji, Gujany, Hong Kongu (Chiny), Indii, Indonezji, Izraela, Kenii, Kirgistanu, Kostaryki, Kuby, Libanu, Liechtensteinu, Makau (Chiny), Malawi, Malezji, Mali, Maroka, Mołdawii, Omanu, Pakistanu, Paragwaju, Peru, Południowej Afryki, Seszeli, Sri Lanki, Tajlandii, Tunezji, Wietnamu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Komisja przesłała pisemny wniosek do każdego państwa, którego nie obowiązuje decyzja Rady OECD C(2001) 107 wersja ostateczna dotycząca przeglądu decyzji C(92) 39 wersja ostateczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, wzywając do potwierdzenia na piśmie, że odpady wymienione w załączniku III lub III A do tego rozporządzenia, których wywóz nie jest zakazany na mocy art. 36, mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi w danym państwie oraz prosząc o informacje na temat ewentualnych procedur kontrolnych przeprowadzanych w państwie przeznaczenia.

Niektóre państwa nie wydały potwierdzenia na piśmie, że odpady mogą być do nich wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi. Dlatego też zgodnie z art. 37 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 uważa się, że wymienione państwa opowiedziały się za stosowaniem procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody.

(6)

Niektóre państwa w swoich odpowiedziach poinformowały o swoim zamiarze stosowania procedur kontrolnych zgodnie z prawem krajowym, które różnią się od procedur przewidzianych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Dodatkowo, zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, art. 18 tego rozporządzenia powinien mieć zastosowanie z uwzględnieniem niezbędnych zmian do takiego przemieszczania, chyba że odpady podlegają również procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody.

(2)

We wnioskach tych każde państwo zostało poproszone o wskazanie, czy opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu lub stosowaniem procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody lub czy odstąpi od kontroli w odniesieniu do takich odpadów.

(7)

(3)

Na mocy art. 37 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, przed datą rozpoczęcia obowiązywania tego rozporządzenia, Komisja musiała przyjąć rozporządzenie uwzględniające treść wszystkich otrzymanych odpowiedzi. Jak przewidziano, Komisja przyjęła

Rozporządzenie (WE) nr 801/2007 należy odpowiednio zmienić. Ze względu na przejrzystość, biorąc pod uwagę liczbę koniecznych zmian, właściwe jest uchylenie tego rozporządzenia i zastąpienie go niniejszym rozporządzeniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 62 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6109) (1)

 • Dz. U. L316 - 57 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3443) (1)

 • Dz. U. L316 - 53 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034) (1)

 • Dz. U. L316 - 4 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L316 - 1 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.