Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6109) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 62

Strona 1 z 3
L 316/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6109)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/785/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ochronne, które należy stosować celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Zjednoczonego Królestw w hrabstwie Suffolk, decyzja 2006/415/WE została zmieniona decyzją 2007/731/WE (5), w celu wprowadzenia zmian w załączniku do decyzji 2006/415/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(3)

Środki ochronne podjęte przez Zjednoczone Królestwo na podstawie decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 4 tej decyzji, zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

(4)

W związku z wystąpieniem dalszego ogniska na obszarze objętym ograniczeniami, należy zmienić granice obszaru objętego ograniczeniami i czas trwania środków, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (4) ustanawia niektóre środki

(6)

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w stadzie w hodowli przydomowej na terenie Rumunii (okręg Tulcza), decyzja 2006/415/WE została zmieniona decyzją 2007/770/WE (6), w celu wprowadzenia zmian w załączniku do decyzji 2006/415/WE.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/770/WE (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 45).

Środki ochronne podjęte przez Rumunię na podstawie decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 4 tej decyzji, zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(5) Dz.U. L 295 z 14.11.2007, str. 28. (6) Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 45.

4.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/63

(7)

Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na fermie drobiu na swoim terytorium w gminie Brudzeń Duży i podjęła stosowne środki zgodnie z decyzją 2006/415/WE, m. in. określiła obszary A i B, o których mowa w art. 4 wymienionej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 57 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3443) (1)

 • Dz. U. L316 - 53 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034) (1)

 • Dz. U. L316 - 6 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L316 - 4 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L316 - 1 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.