Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 23

Strona 23 z 28

(146) Poddano analizie również inne czynniki, jednak uznano,

e) Szkoda powstała z własnej winy

(143) Jako że inwestycje jednego z producentów wspólnoto-

wych wzrosły znacząco w latach 2004–2005 r. (patrz: motyw 121), zbadano, czy przemysł wspólnotowy sam sobie wyrządził szkodę. Inwestycje miały bezpośredni wpływ na koszty produkcji, a co za tym idzie – na rentowność przemysł wspólnotowego. Analiza wykazała jednakże, iż w związku z ograniczonym wpływem tych inwestycji na koszty produkcji, skutki dla wydajności miały charakter marginalny. Można zatem stwierdzić, że inwestycje jednego z producentów wspólnotowych mogły przyczynić się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy, lecz nie w stopniu naruszającym związek przyczynowy.


że nie odgrywały one decydującej roli w poniesionej szkodzie. Odnośnie do Ukrainy, która posiada 23 % udziałów w rynku, w związku z brakiem podcięcia cenowego, uważa się, że przywóz z tego kraju nie przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. Przywóz z Republiki Południowej Afryki mógł przyczynić się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy, mając jednak na uwadze mały udział w rynku i zmniejszającą się wielkość, nie był on wystarczający do zerwania związku przyczynowego z przywozem z ChRL i Kazachstanu. W związku z brakiem podcięcia, wielkością przywozu i tendencjami liczbowymi, brak jest również dowodu na to, że przywóz z Indii lub pozostałych krajów trzecich (włącznie z Brazylią) przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. Inwestycje jednego z producentów wspólnotowych mogły przyczynić się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. Niemniej jednak w związku z ograniczoną wielkością tych inwestycji nie mogły one doprowadzić do zerwania związku przyczynowego. Poza tym żaden inny czynnik, np. wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego, konkurencja ze strony pozostałego producenta wspólnotowego, wzrost kosztów produkcji lub cykl na rynku stali, nie przyczyniły się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

(147) Opierając się na powyższej analizie, w ramach której

f) Tendencja spadkowa na rynku krzemomanganu spowodowana cyklem produkcyjnym stali

(144) Kilka zainteresowanych stron twierdziło, że spadek

popytu na stal i idący za tym spadek popytu na krze-

odpowiednio określono i rozdzielono wpływ wszystkich innych znanych czynników na sytuację przemysłu wspólnotowego od wyrządzającego szkodę wpływu przywozu po cenach dumpingowych, uznaje się, że przywóz z ChRL i Kazachstanu wyrządził istotną szkodę przemysłowi wspólnotowemu, w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

L 317/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2007

F. INTERES WSPÓLNOTY (148) Komisja zbadała, czy pomimo wniosków dotyczących

(153) Importerzy ci wyrazili obawę, iż w przypadku nałożenia

dumpingu, szkody i związku przyczynowego istniały przekonywujące powody, które doprowadziłyby do uznania, że w interesie Wspólnoty leży niepodejmowanie środków w tym konkretnym przypadku. W tym celu oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja przeanalizowała możliwe skutki, jakie środki mogłyby wywrzeć na wszystkie zainteresowane strony, oraz możliwe konsekwencje niepodjęcia tego rodzaju środków. 1. Interes przemysłu wspólnotowego

(149) W świetle powyższych faktów możliwe jest nałożenie

środków miałyby one wpływ na całkowitą produkcję stali we Wspólnocie w związku z (i) niekorzystnym wpływem na zaopatrzenie we Wspólnocie, zważywszy na całkowitą moc produkcyjną w ramach Wspólnoty wynoszącą około jednej trzeciej wielkości konsumpcji; oraz (ii) w związku z niekorzystnym wpływem jakichkolwiek środków na koszty produkcji produktu objętego postępowaniem będącego podstawowym surowcem dla produkcji stali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 79 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 61 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.