Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 24

Strona 24 z 28

(154) Odnośnie do zaopatrzenia we Wspólnocie, prawdą jest,

środków na przywóz z ChRL i Kazachstanu. Oczekuje się, że nałożenie tych środków doprowadzi do wzrostu cen krzemomanganu pochodzącego z tych krajów i da przemysłowi wspólnotowemu możliwość poprawienia swojej sytuacji poprzez podniesienie cen, a także być może poprzez zwiększenie wielkości sprzedaży i udziału w rynku. W przypadku braku środków oczekuje się, że kontynuowany będzie przywóz po niskich cenach z ChRL i Kazachstanu oraz że przemysł wspólnotowy nie będzie miał możliwości poprawienia swojej sytuacji.


(150) Odnośnie do stali niskowęglowej należy zauważyć, iż

reprezentuje ona tylko 5 % produkcji przemysłu wspólnotowego i jest przywożona głównie z Norwegii, a także z ChRL. O ile uważa się, że w przypadku nałożenia środków ilość obecnie napływająca z ChRL mogłaby być w jakimś stopniu zastąpiona przez przywóz z Norwegii, środki te dałyby przemysłowi wspólnotowemu możliwość zwiększenia produkcji własnej i sprzedaży stali niskowęglowej w celu zaspokojenia popytu. 2. Interes pozostałych producentów wspólnotowych

(151) Poza przemysłem wspólnotowym działalność we Wspól-

że konsumpcja jest około trzy razy większa niż obecne moce produkcyjne oraz że przemysł wspólnotowy dostarczał jedynie około 25 % zapotrzebowania wspólnotowego w OD. Niemniej jednak przemysł wspólnotowy wykorzystywał jedynie około 70 % mocy produkcyjnych w OD oraz około 70–80 % mocy produkcyjnych w badanym okresie. Jest on zatem w stanie znacząco zwiększyć swoją obecną produkcję. Biorąc także pod uwagę relatywnie ograniczoną wielkość przywozu, który będzie objęty środkami (o czym mowa w motywach 149 i 150 powyżej), oraz że możliwe ograniczenie przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, może być zrównoważone przez wywóz z innych krajów, uważa się, że nałożenie ceł nie miałoby żadnych znaczących skutków na dostępność dostaw dla importerów. Oprócz dostaw pochodzących od producentów wspólnotowych oraz z krajów, których dotyczy postępowanie, rynek wspólnotowy jest także zaopatrywany na poziomie prawie 40 % konsumpcji przez przywóz z innych krajów, zwłaszcza z Norwegii, Indii, Republiki Południowej Afryki oraz Brazylii. Kraje te łącznie zaopatrywały w przeszłości Wspólnotę w większe ilości produktu.

(155) Uznaje się, że jeżeli środki miałby być wprowadzone,

nocie prowadzi tylko jeden pozostały producent. W związku z niepodjęciem współpracy przez tego producenta, a zatem wobec braku dokładnych danych dotyczących jego działalności, szacuje się, na podstawie informacji uzyskanych od współpracujących producentów wspólnotowych, że produkcja wspomnianego przedsiębiorstwa odpowiada ok. 10–15 % produkcji przemysłu wspólnotowego. Jeśli zostaną wprowadzone środki antydumpingowe, w przypadku pozostałego producenta wspólnotowego można również oczekiwać podobnego pozytywnego rozwoju sytuacji, jaki opisano w motywach 149 i 150 w kontekście przemysłu wspólnotowego. 3. Interes niepowiązanych importerów we Wspólnocie

(152) Dwaj niezależni importerzy produktu objętego postępo-

mogą wystąpić pewne krótkookresowe zakłócenia w związku z możliwymi opóźnieniami związanymi z rosnącą produkcją wspólnotową, oraz jeżeli okaże się, że niektórzy użytkownicy będą musieli znaleźć alternatywne źródła dostaw.

(156) Odnośnie do importerów, nawet w przypadku wzrostu

waniem współpracowali w dochodzeniu poprzez wypełnienie i nadesłanie kwestionariuszy.

cen produkcji przemysłu wspólnotowego, jego sprzedaży i udziału w rynku we Wspólnocie, przy założeniu, że przemysł wspólnotowy może zaspokoić jedynie około 30 % zapotrzebowania na rynku oraz że konsumpcja we Wspólnocie będzie rosła, nadal istniałaby potrzeba znaczącego przywozu z zagranicy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 79 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 61 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.