Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 318 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 318 POZ 1

Strona 1 z 33
5.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1386/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Wspomniane środki przewidują środki kontrolne, które mają zastosowanie do statków pływających pod banderą Umawiających się Stron i działających na obszarze NAFO, oraz rozwiązania co do inspekcji na morzu i w porcie, a wśród nich: procedury inspekcji i nadzoru oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń, które to procedury muszą być wdrożone przez Umawiające się Strony.

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku, zwana dalej „konwencją NAFO”, została zatwierdzona przez Radę rozporządzeniem (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczącym zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (2) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1979 r. Konwencja NAFO zapewnia odpowiednie ramy dla wielostronnej współpracy w zakresie racjonalnej ochrony zasobów połowowych i gospodarowania nimi na obszarze określonym przez konwencję. Na XXV dorocznym posiedzeniu, zorganizowanym w Halifaksie w dniach 15–19 września 2003 r., NAFO znacznie zrewidowała środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie do statków rybackich prowadzących połowy na obszarach leżących poza granicami krajowej jurysdykcji Umawiających się Stron, na obszarze objętym konwencją. Do środków tych należą także przepisy służące temu, by statki państw niebędących Umawiającymi się Stronami przestrzegały środków ochrony zasobów i jej egzekwowania i by w ten sposób zapewnić pełne przestrzeganie środków ochrony zasobów i gospodarowania nimi przyjętych przez NAFO.

(7)

Wspomniane środki przewidują też przeprowadzenie obowiązkowej inspekcji statków państw niebędących Umawiającymi się Stronami, gdy statki te dobrowolnie zawijają do portów Umawiających się Stron, oraz zakaz wyładunku i przeładunku połowów, jeżeli podczas takiej inspekcji stwierdzi się, że połowów tych dokonano z naruszeniem przyjętych przez NAFO środków ochrony zasobów.

(2)

Na mocy art. 11 i 12 konwencji NAFO środki te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i stają się wiążące dla Umawiających się Stron; Wspólnota powinna więc stosować te środki.

(3)

(8)

(4)

Większość z odnośnych postanowień została przeniesiona do prawa wspólnotowego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1956/88 z dnia 9 czerwca 1988 r. przyjmującym przepisy w sprawie stosowania systemu wspólnej międzynarodowej kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku (3), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2868/88 z dnia 16 września 1988 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania systemu wspólnej międzynarodowej kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku (4), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 189/92 z dnia 27 stycznia 1992 r. przyjmującym przepisy w sprawie stosowania

(1) Opinia z dnia 7.6.2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 653/80 (Dz.U. L 74 z 20.3.1980, str. 1).

(3) Dz.U. L 175 z 6.7.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3067/95 (Dz.U. L 329z 30.12.1995, str. 1). (4) Dz.U. L 257 z 17.9.1988, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/97 (Dz.U. L 77 z 19.3.1997, str. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 318 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.