Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 3

Strona 1 z 5
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii) oraz art. 13 ust. 2 akapit trzeci,


(6)

Poza tym Niemcy wnioskowały o połączenie zawodu bandażysty ortopedycznego („Bandagist”) i technika ortopedycznego („Orthopädiemechaniker”) w zawód technika ortopedycznego („Orthopädietechniker”) zgodnie z Kodeksem Rzemiosła (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)). Luksemburg wnioskował o zastąpienie nazwy pielęgniarka/pielęgniarz dziecięcy nazwą pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny, nazwy pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczny nazwą pielęgniarka/pielęgniarz odpowiedzialny za anestezjologię i reanimację oraz nazwy dyplomowany masażysta/masażystka nazwą masażysta/masażystka zgodnie ze zmianami w akcie prawnym z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie wykonywania i rewaloryzacji niektórych zawodów medycznych. Zasady dotyczące kształcenia nie zmieniły się. Austria wnioskowała o bardziej szczegółowy opis kształcenia mającego zastosowanie do zawodów pielęgniarki/ pielęgniarza psychiatrycznego i pielęgniarki/pielęgniarza pediatrycznego wynikającego z aktu prawnego o opiece pielęgniarskiej (BGBI I nr 108/1997). Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika II zawodów geodety budowlanego („geometra”) i geodety gruntowego („perito agrario”), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. 55 dekretu Prezydenta Republiki nr 328 z dnia 5 czerwca 2001 r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr 227 z dnia 8 lipca 2003 r. Niemcy, Luksemburg i Austria wnioskowały o włączenie do załącznika II całej serii szkoleń w celu otrzymania tytułu mistrza („Meister/Maître”). Szkolenia te przeprowadzane są głównie na podstawie następującego ustawodawstwa: w Niemczech: zgodnie z Kodeksem Rzemiosła (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); w Luksemburgu: zgodnie z aktem prawnym z dnia 28 grudnia 1988 r. (Dz.U. z 28 grudnia 1988 r. A nr 72) i rozporządzeniem Wielkiego Księcia z dnia 4 lutego 2005 r. (Dz.U. z 10 marca 2005 r. A – nr 29); w Austrii: zgodnie z Kodeksem ustawodawstwa przemysłowego i pracy (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Szkolenia te spełniają wymogi przewidziane w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy, Luksemburg, Austria i Włochy przedłożyły uzasadnione wnioski o zmiany do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Niderlandy przedłożyły uzasadniony wniosek o zmiany do załącznika III do dyrektywy 2005/36/WE.

(7)

(2)

Niemcy wnioskowały o dodanie terminu zdrowie („Gesundheit”) do nazwy pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”). Akt prawny z dnia 16 lipca 2003 r. o opiece pielęgniarskiej, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2004 r. rzeczywiście zmienił zakres wyszkolenia zawodowego i zmienił jego nazwę na pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny i zdrowotny („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”). Struktura i warunki dostępu do kształcenia pozostają niezmienione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.