Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 31

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 31

Strona 1 z 2
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (2007/792/WE)


PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przyznawania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (5) (zwaną dalej „umową wewnętrzną w sprawie 10. EFR”), a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając umowę o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zmienioną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”),

(1)

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (3) („decyzja o stowarzyszeniu krajów i terytoriów zamorskich”), a w szczególności jej art. 33a,

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie nr 2005/446/WE z dnia 30 maja 2005 r. (6) wyznacza dzień 31 grudnia 2007 r. jako ostateczny termin przyznawania zarządzanych przez Komisję środków z 9. EFR, dotacji na spłatę odsetek zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (zwany dalej „EBI”) oraz dochodów z tytułu narosłych odsetek z tych środków. Punkt 4 załącznika Ib (wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013) do umowy o partnerstwie AKP-WE zawiera wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej sald i funduszy umorzonych po dniu 31 grudnia 2007 r., pochodzących z systemu gwarantującego stabilizację dochodów z wywozu najważniejszych produktów rolnych (Stabex) w ramach EFR poprzedzających 9. EFR, oraz dotyczącej pozostałych sald i zwrotów kwot przyznanych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z pominięciem powiązanych dotacji na spłatę odsetek (7).

(2)

uwzględniając umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do umowy o partnerstwie AKP-WE (4) (zwaną dalej „umową wewnętrzną w sprawie 9. EFR”), a w szczególności jej art. 2 ust. 4,

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27. (3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2007/249/WE (Dz.U. L 109 z 26.4.2007, str. 33). (4) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

(5) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 32. (6) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19. (7) Załącznik Ib zgodnie z treścią załącznika do decyzji nr 1/2006 Rady Ministrów AKP-WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 22).

L 320/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

(3)

Ten sam punkt stanowi ponadto, że środki można nadal przydzielać po dniu 31 grudnia 2007 r. w celu zapewnienia funkcjonowania administracji UE oraz w celu pokrycia kosztów realizacji bieżących projektów do momentu wejścia w życie 10. EFR. Datę wejścia w życie 10. EFR można ustalić na później niż dzień 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.