Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 33

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/33

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE (2007/793/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dokonuje się na podstawie najwyższych standardów kompetencji, szerokiego zakresu odpowiedniej wiedzy specjalistycznej oraz, spójnego z tymi kryteriami, możliwie najszerszego pod względem geograficznym w obrębie Wspólnoty doboru członków, z uwzględnieniem równowagi płci.


uwzględniając decyzję Komisji 2007/602/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2007/602/WE Komisja przyjmie kolejną decyzję określającą, którzy członkowie zostaną powołani na czteroletnią kadencję, a którzy zostaną powołani na dwuletnią kadencję,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów została utworzona decyzją Komisji 2007/602/WE ze skutkiem od dnia 10 października 2007 r., aby doradzać Komisji w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia konsultacji, jak również aby wesprzeć ją w lepszym dostosowaniu procesów angażowania zainteresowanych stron do ich potrzeb w wyżej wymienionych obszarach.

Artykuł 1 Komisja niniejszym powołuje następujące osoby na członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu:

BAX Willemien BERTELETTI KEMP Florence CZIMBALMOS Ágnes

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2007/602/WE członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród specjalistów posiadających kwalifikacje w dziedzinach określonych w art. 2 ust. 2 tej decyzji i którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

DAVCHEVA Yanka DI PUPPO Roshan FEDERSPIEL Benedicte

(3)

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostało opublikowane w dniu 12 czerwca 2007 r. i zamknięte w dniu 27 lipca 2007 r. Otrzymano 127 zgłoszeń.

FELLER Roxane GALLANI Barbara

(4)

Spośród zgłoszeń otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wytypowano dziewiętnastu specjalistów. Ta grupa przedstawia zrównoważoną reprezentację stron zainteresowanych poszczególnymi obszarami polityk Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Powołania członków grupy

GOUVEIA Rodrigo JONNAERT Erik KETTLITZ Beate KNABE Agnese

(1) Dz.U. L 234 z 6.9.2007, str. 13.

L 320/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia PELLEGRINO Patrice ORTEGA PECINA David Miguel RAWLING Ruth ROSS Melody SHEPPARD Philip TIDDENS-ENGWIRDA Lisette.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 29 listopada 2007 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.