Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 35

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/794/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


W okresie trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej niektóre przedsiębiorstwa wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych substancji i rodzajów produktów zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 2032/2003. Dlatego należy ustanowić nowy termin składania dokumentacji dotyczącej tych substancji i rodzajów produktów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. W przypadku szeregu kombinacji substancji lub rodzajów produktów zawartych w tym wykazie wszyscy uczestnicy wycofali się albo dane państwo członkowskie wyznaczone do dokonania oceny nie otrzymało dokumentacji w terminie określonym w załącznikach V i VIII do rozporządzenia (WE) nr 2032/2003. Zatem na mocy art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003, Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 14 czerwca 2006 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

Artykuł 1 Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji i rodzajów produktów wymienionych w załączniku upływa dnia 30 kwietnia 2008 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r.

(3)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 63).

L 320/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE I RODZAJE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH NOWY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTACJI UPŁYWA DNIA 30 KWIETNIA 2008 r.

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

Linalol Geraniol Geraniol Propoksur Fenitrotion Ditlenek węgla Antranilan metylu Diazynon Okt-1-en-3-ol Piretryny i piretroidy S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,O-dimetylo tiofosforan/Azametifos 5,5-dimetylo-perhydro-pyrymidyn-2-onu.alfa.-(4-trifluorometylostyrylo)-.alfa.-(4-trifluorometylo)cynamoilohydrazon/ Hydrametylnon

201-134-4 203-377-1 203-377-1 204-043-8 204-524-2 204-696-9 205-132-4 206-373-8 222-226-0 232-319-8 252-626-0 405-090-9

78-70-6 106-24-1 106-24-1 114-26-1 122-14-5 124-38-9 134-20-3 333-41-5 3391-86-4 8003-34-7 35575-96-3 67485-29-4

19 18 19 18 18 19 19 18 19 19 18 18

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.