Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

Należy wyjaśnić warunki, w jakich niedopuszczalne są pośrednie deklaracje wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (1) wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadzały kontrole ex post dotyczące niektórych wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej poniesionych w roku budżetowym „n” w okresie od dnia 1 lipca roku budżetowego n + 1 do dnia 30 czerwca roku budżetowego n + 2. Sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych w tym okresie działań kontrolnych przedstawia się Komisji dopiero na koniec roku budżetowego n + 2. Zważywszy na przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 ograniczenie czasowe dotyczące decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, Komisja faktycznie nie ma żadnej możliwości podjęcia decyzji o wyłączeniu z finansowania wspólnotowego, w przypadku gdy państwo członkowskie nie dopełnia obowiązków dotyczących kontroli wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 4045/89. Aby zaradzić temu problemowi, ograniczeń czasowych nie powinno stosować się w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących kontroli nałożonych na państwa członkowskie rozporządzeniem (EWG) nr 4045/89, pod warunkiem podjęcia przez Komisję działania w ciągu dwunastu miesięcy po otrzymaniu sprawozdania przedstawionego przez państwo członkowskie. Ponieważ nie ma potrzeby, by państwa członkowskie informowały Komisję o ustalonym lub planowanym sposobie wykorzystania wycofanych funduszy oraz dokonania zmiany planu finansowania danego programu rozwoju obszarów wiejskich, należy skreślić stosowne przepisy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. W celu ujednolicenia przejściowych zasad dotyczących Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) z nowymi przepisami stosowanymi w odniesieniu do następnego okresu programowania funduszy strukturalnych, rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 należy dostosować do rozporządzenia Rady


(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (2).

(12)

(7)

Niezbędne jest wyjaśnienie podstawy prawnej przyjęcia przepisów wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Komisja powinna w szczególności przyjąć przepisy wykonawcze dotyczące publikowania informacji na temat beneficjentów wspólnej polityki rolnej, dotyczące środków interwencyjnych, dla których nie ustalono kwoty jednostkowej w ramach wspólnej organizacji rynków oraz dotyczące środków finansowych przeniesionych w celu sfinansowania płatności bezpośrednich dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej.

(8)

(13)

(9)

W celu wprowadzenia w życie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, w ramach przeglądu rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), do rozporządzenia tego dodano przepisy dotyczące corocznej publikacji ex post wykazu beneficjentów środków finansowych pochodzących z budżetu. Sposób publikacji takich informacji ma zostać określony w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych sektorów. Zarówno EFRG, jak i EFFROW stanowią część budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i finansują wydatki na zasadzie podziału zarządzania między państwami członkowskimi i Wspólnotą. Należy zatem określić zasady publikowania informacji na temat beneficjentów tych funduszy. W związku z tym państwa członkowskie powinny zapewnić coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 37 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

 • Dz. U. L322 - 34 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.