Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

3) dodaje się artykuł w brzmieniu:

4. Zaprzestaje się stosowania redukcji lub zawieszenia płatności, w przypadku gdy warunki przewidziane w ust. 2 przestały być spełniane. Pozostaje to bez uszczerbku dla rozliczenia zgodności, o którym mowa w art. 31.”;

„Artykuł 17a Redukcja i zawieszenie płatności w szczególnych przypadkach miesięcznych

4) art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1. Bez uszczerbku dla art. 17 Komisja może, zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, podjąć decyzję o redukcji lub zawieszeniu płatności miesięcznych, o których mowa w art. 14, na określony w tej decyzji okres, nieprzekraczający dwunastu miesięcy, który może być przedłużany na dalsze okresy nieprzekraczające dwunastu miesięcy, jeśli


„4. Komisja powiadamia niezwłocznie akredytowaną agencję płatniczą oraz jednostkę koordynującą, jeżeli taka została wyznaczona, o braku spełnienia jednego z warunków przewidzianych w ust. 3. Jeżeli nie jest spełniony jeden z warunków przewidzianych w ust. 3 lit. a) lub lit. c), deklaracja wydatków jest niedopuszczalna.”;

L 322/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2007

5) dodaje się artykuł w brzmieniu:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27a Redukcja i zawieszenie płatności pośrednich w szczególnych przypadkach Artykuł 17a stosuje się odpowiednio do zawieszenia i redukcji płatności pośrednich, o których mowa w art. 26.”;

„1. warunki mające zastosowanie do akredytacji agencji płatniczych oraz do szczegółowej akredytacji jednostek koordynujących, ich odpowiednich funkcji, wymaganych informacji oraz warunków udostępniania i przekazywania tych informacji Komisji;”;

b) dodaje się następujące punkty: 6) w art. 31 ust. 5 dodaje się literę w brzmieniu:

„c) naruszenia przez państwa członkowskie obowiązków nałożonych na nie rozporządzeniem Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (*), pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu przedstawionego przez państwo członkowskie sprawozdania na temat wyników przeprowadzanych przez nie kontroli danych wydatków Komisja powiadomi państwo członkowskie na piśmie o ustaleniach wynikających z inspekcji. ___________ (*) Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002 (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, str. 4).”;

„8a. szczegółowe zasady dotyczące finansowania i księgowania środków interwencyjnych w formie składowania w magazynach państwowych, a także zasady dotyczące innych wydatków finansowanych przez EFRG i EFFROW;

8b. szczegółowe zasady dotyczące publikowania informacji o beneficjentach, o których mowa w art. 44a, w tym aspekty praktyczne związane z ochroną osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony danych. Przepisy te powinny zapewnić w szczególności informowanie beneficjentów funduszy o możliwości podania tych danych do wiadomości publicznej oraz przetwarzania ich przez organy kontrolne i śledcze w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot, a także powinny określać kiedy informacja ta jest przekazywana beneficjentom;

7) w art. 33 ust. 4 skreśla się akapit drugi; 8c. warunki i szczegółowe zasady mające zastosowanie do środków finansowych przeniesionych zgodnie z art. 149 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia.”;

8) art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 4 i art. 37 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 37 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

 • Dz. U. L322 - 34 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.